ေပါင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီလုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ကုိ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္နံနက္ ၁၁ နာရီက အဆိုပါပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌က်င္းပရာ အစည္းအေဝး တြင္ သထုံခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဇာ္ဝင္းက အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီေရးရာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း က႑(၁၂)ရပ္အနက္ အေရးႀကီး က႑ေလးရပ္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခဲ့ၾကၿပီး တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္လင္းဦးႏွင့္ပါတီ ေရးရာေကာ္မတီ တာဝန္ခံမ်ားကျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ခင္ေမာင္ေဝ(ေပါင္)