ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးတြင္ ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း) ခ႐ိုင္ စည္း႐ံုးေရးနယ္ေျမအတြင္း ရွိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီ ဝင္မ်ားအား ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီတို႔မွ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ ရက္ ေတြ႕ဆံုလ်က္ရွိရာ ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝး ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆံုၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟို ေကာ္မတီဝင္ဦးတင္ေအာင္၊ အရန္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ရန္ကုန္(အေရွ႕ ပိုင္း)ခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ ဦးစိန္ျမင့္၊ အရန္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း)ခ႐ိုင္အတြင္းေရး မွဴးေဒါက္တာေက်ာ္စိုး၊ဘ႑ာေရး မွဴး(နယ္ေျမတာဝန္ခံ)ေဒၚေအးေအး ျမင့္၊ ပထမအႀကိမ္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ ေမာင္ထူး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၉၇ ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္က ပါတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္ မ်ားကို မွာၾကားေဆြးေႏြးသည္။ ပါတီအရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးစိန္ ျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္စုိး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး(နယ္ေျမ တာဝန္ခံ)ေဒၚေအးေအးျမင့္တို႔က မိမိတို႔ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီအေန ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပံ့ပိုး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ား၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေနမႈမ်ား၊ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိသင့္ သိထိုက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးၾက သည္။ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခိုင္က မိမိၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ပါတီစည္း႐ံုးေရးေဆာင္ ရြက္ေနမႈႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အားမ်ား ကြင္းဆင္းစိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈလုပ္ ငန္းအေျခအေနမ်ား၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားကိုတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ ေရာက္လာၾကသည့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားက ၄င္းတို႔ နယ္ေျမအလိုက္ျပည္သူႏွင့္ထိေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ေဒသခံျပည္ သူလူထုမွျပန္လည္ေျပာၾကားသည့္ ျပည္သူတို႔၏ခံစားခ်က္မ်ား၊လိုအပ္ ခ်က္အသံမ်ားအားတင္ျပေဆြးေႏြး ၾကၿပီးပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားကျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈအေျခ အေနမ်ားကိုျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လွမ်ဳိး(ဒဂံုအေရွ႕)