မစၥယန္ဟီးလီ ေမာင္ေတာသို႔ ယခုလ ၉ ရက္ေန့ လာေရာက္မည္ဟုဆို

ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသသုိ႔ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္သည္ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စစ္ေတြၿမိဳ႔သုိ႔ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းေက်းရြာမ်ား သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။

မစၥယန္ဟီးလီသည္ ယခင္က ရခုိင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္သုိ႔ လာေရာက္ ခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသသို႔ ေရာက္ရွိ ေလ့လာမႈနည္းပါးခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးခရီးစဥ္အျဖစ္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသသုိ႔ လာေရာက္မည့္ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။

“အထူးကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္မူၾကမ္းအရေတာ့ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္းကုိ ႏွစ္ရက္နဲ႔ ေျမာက္ပုိင္းကုိ တစ္ရက္ သြားေရာက္ဖုိ႔ ပါ၀င္တာေတြ႔ရပါတယ္ ” ဟု ေမာင္ေတာနယ္စပ္အတြက္ လုံၿခံဳေရးတာ၀န္ယူထားရသည့္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

#Democracytoday