ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ စတင္မည္

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ စတင္မည့္ကာလကို ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားရာ ယခုလကုန္ကစ၍ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ကာလကုိ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း သတ္မွတ္ထားရာ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။ မတ္လ ၃၁ ရက္ကို Silent Day သတ္မွတ္ထားရာ ယင္းေန႔တြင္ မည္သည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ွ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ ပထမရက္ ၃၀ ၌ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈနည္းပါးခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ရက္ ၃၀ မွသာ အရွိန္ျမႇင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခဲ့ၾကသည္။

ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာ၌ ပါတီ ၂၄ ခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၉၅ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ သံုးေနရာ ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ခုနစ္ေနရာ ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲေပးႏုိင္မည့္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရသည္ ၂ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္မွ သိရ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ မဲ႐ံုေပါင္း ၄၀,၁၄၀ ရွိၿပီး မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၃၄,၂၉၅,၃၃၄ ဦး ရွိသျဖင့္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုလွ်င္ ပ်မ္းမွ် မဲဆႏၵရွင္ ၈၅၅ ဦးရွိခဲ့သည္။

# 7 Day Daily