ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၅ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၅ ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ ရွင္က ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္၌ ထုတ္ျပန္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္းကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ သံုးလအလိုတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္းျဖစ္ကာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားဆံုးဝင္ၿပိဳင္သည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၈ ဦးႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ခုနစ္ဦး ဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသား ၇၉ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၆ ဦး ပါဝင္ ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတြ႔ရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေျခာက္ဦး အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၉ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၅ ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၁ ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ က်င္းပေပး ျခင္းျဖစ္ကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္အျပည့္ ဝင္ၿပိဳင္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္သည့္ ကယားျပည္နယ္၊ ဖ႐ူဆိုမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွလြဲ၍ က်န္သည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၈ ေနရာတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ထားသည္။

ဒီခ်ဳပ္သည္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္အျပည့္ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ မူလက စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အဆိုပါ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းရာ၌ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္ကို ေက်ာ္လြန္ သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ သတင္းရရွိသည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ရွစ္ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေနကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သံုးေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ခုနစ္ေနရာ လစ္လပ္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆႏၵနယ္ ေကာ့မွဴးလည္း ပါဝင္ၿပီး ယင္းမဲဆႏၵနယ္သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားဆံုး ဝင္ၿပိဳင္ သည့္ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေနသည္။

ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္္မာအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွစ္ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ကိုးဦး ဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ရာ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ (NDF)မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးခုိင္ေမာင္ရည္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆) တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း အသီးသီးဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာသည္။

ထုိ႔အတူ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၏ မဲဆႏၵနယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃)တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေဟာင္း ေဒၚဇာတလဲမ္က ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ လာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားဆံုးရွိေန သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ တစ္သီးပုဂၢလိက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိဘဲ အင္အားႀကီးပါတီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံပါတီ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံေရး ရွစ္ပါတီသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ခုနစ္ေနရာ လစ္လပ္ေနၿပီး ဒီခ်ဳပ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ၊ ‘ဝ’ လစ္ဘရယ္ဒီမို ကရက္တစ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အင္းအမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အာခါအမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးႏုိင္မည့္ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္သည္ ၂ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ ရွိကာ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာရွိသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို မံုရြာ၊ ေခ်ာင္းဆံု၊ အမ္း၊ လိႈင္သာယာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ ပိုင္း)၊ ေကာ့မွဴး၊ ေက်းသီး၊ မိုင္း ႐ွဴး၊ ထန္တလန္၊ ေက်ာက္တံခါး၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ကမာရြတ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ဆိပ္ကမ္း၊ လသာ၊ လႈိင္၊ လမ္းမေတာ္၊ အလံု၊ ဖ႐ူဆို၊က်ဳိင္းတံုႏွင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္တို႔ တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

# 7 Day Daily