ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ႐ံုမွဴးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည့္သူမ်ားအား တစ္လအလို၌ သင္တန္းေပးမည္

လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ႐ံုမ်ား၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ မဲ႐ံုမွဴးမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ တစ္လအလိုတြင္ မဲ႐ံုမွဴးသင္တန္းမ်ား စတင္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သတင္းရရွိသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲ႐ံုမ်ား၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ မဲ႐ံုမွဴးမ်ားအား မတ္လအတြင္း သင္တန္းေပးမည္ ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီတြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မဲဆႏၵနယ္နည္းပါး၍ မဲ႐ံုမွဴးမ်ားအား ထိထိ ေရာက္ေရာက္ သင္တန္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ မဲ႐ံုမ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အသံုးျပဳသည့္မဲ႐ံုမ်ားကိုပင္ ဆက္လက္အသံုးျပဳ မည္ျဖစ္ကာ မဲ႐ံုမွဴးႏွင့္ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းအမ်ားစုကို လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ခန္႔ထား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ႀကိဳတင္လ်ာထားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပညာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိ ဘာ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ေရြးေကာက္ ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာရွိကာ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရွစ္ခုတို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ သံုးေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ခုနစ္ေနရာျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ မဲ႐ံုေပါင္း ၄၀,၁၄၀ ရွိၿပီး မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၃၄,၂၉၅,၃၃၄ ဦးရွိသျဖင့္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုလွ်င္ ပ်မ္းမွ် မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၈၅၅ ဦးရွိသည္။

# 7 Day Daily