ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔အား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းမည္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔အား မူလက အတြင္းေရးမွဴး ကုိးဦး ရွိရာမွ ၁၅ ဦးအထိ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကုိ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ သည့္ အစုိးရအစုအဖြဲ႔၊ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားၿပီး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ သုံးဦးအျဖစ္ အထက္ပါ အစုအဖြဲ႔ သုံးခုမွ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုလွ်င္ တစ္ဦးစီျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ကုိးဦးအျဖစ္ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုလွ်င္ အတြင္းေရးမွဴး သုံးဦးစီျဖင့္ လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူထားသည္။

ေဒသအလုိက္၊ လူမ်ိဳးအလုိက္၊ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ က်င္းပမည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အတြက္ ႏုိင္ငံေရးက႑၊ လုံျခံဳေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတက႑ တုိ႔မွ ေခါင္းစဥ္မ်ားအားေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါက႑ငါးရပ္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ မ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္လုိအပ္ၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ သေဘာထားဆႏၵမ်ားအား စုစည္း ကာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံသုိ႔ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းက႑ ငါးခုအနက္ လုံျခံဳေရး က႑ကုိမူ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေစမည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္သာ ေဆြးေႏြးမည္ဟု UPDJC က သတ္မွတ္ထားသည္။ က႑အလုိက္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီတစ္ခုလွ်င္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴး သုံးဦးစီ ပါ၀င္မည္ဟု UPDJC တာ၀န္ရွိသူ မ်ားထံမွ သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားက ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ေနရာေဒသလ်ာထားျခင္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္း ေရးကိစၥတုိ႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က အတည္ျပဳရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိရာ UPDJC ပုံမွန္ အစည္းအေ၀း အား ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ဒုတိယပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔၀င္ ဦးစုိင္းေက်ာ္ ညြန္႔ထံမွ သိရသည္။

ေရွးဦးစြာ အစုိးရက ဦးေဆာင္မည့္ ေဒသအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး တြင္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဦးေဆာင္မည့္ လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္းေကာင္း ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီတြင္ က်င္းပရန္ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ တတိယပတ္အတြင္းက သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္ မည္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။ # Eleven