တရုတ္ လာအိုရထားလမ္းေဆာက္လုပ္ေရး တရား၀င္စတင္

တရုတ္-လာအို ရထားလမ္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တရား၀င္စတင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ ္လာအိုႏုိင္ငံ Luang Prabang (လူအန္ပရာဘန္) ၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔က အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းရထားလမ္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ Yunnan (ယူနန္) ျပည္နယ္ Kuming (ကူမင္း)ၿမိဳ႕မွ စတင္ၿပီး၊ အရွည္ (၄၁၃.၃၃) ကီလိုမီတာရွိကာ၊ လာအိုေျမာက္ပိုင္း Mohan-Boten (မိုဟန္ဘိုတန္) နယ္စပ္ဂိတ္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ Vientiane (ဗီယန္က်င္း) အထိ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ၾကားတြင္ ရထားဘူတာေပါင္း (၃၂)ခုရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အျမန္ႏႈန္း တစ္နာရီလွ်င္ (၁၆၀)ကီလိုမီတာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ သြားရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ရထားလမ္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ (၄၀) ဘီလီယံ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး  ေဆာက္လုပ္ရန္ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို (၅)ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားကာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြ၏ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမွ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ရထားလမ္းမွာ pan-Asia (ပန္-ေအရွ) ရထားလမ္းစနစ္၏ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သလို၊ တရုတ္၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ အေရးပါသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ တရုတ္နည္းပညာ၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုအသံုးျပဳတည္ေဆာက္ကာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရထားလမ္းစနစ္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ထားသည့္ ပထမဆံုး ျပည္ပရထားလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Central News Bureau