သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အား Asia Cosmopolitan Awards ဆု ႏွင့္ပတ္သက္၍ERIA မွ Senior Communication Advisor လာေရာက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္

 

ေမးျမန္းရာတြင္ ဆုရရွိမႈအေပၚခံစားမႈ၊ သမၼတတာဝန္မွအနားယူၿပီး ေနာက္ ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ သမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ထူးထူးျခား ျခား အမွတ္တရရွိေနခဲ့မႈမ်ား စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းမႈကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါဆုကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ပထမဆံုးဦးေဆာင္ အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အား အာရွ၏ႏိုဗယ္ဆုဟုေခၚေသာAsia Cosmopolitan Awards (ACA)ဆုကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ရန္အတြက္Economic Research Institute for ASEAN and East Asia က ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းဆုကိုခ်ီးျမႇင့္ခံရသူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ က႑ အလိုက္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကို ဦးစီး ကိုင္တြယ္သည့္အခါတြင္လႈိင္းသံုးလႈိင္းျဖစ္သည့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈစေသာက႑ႀကီးသံုးရပ္ကို ဦးေဆာင္ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို တရားမွ်တစြာျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာက်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိ လႊဲေျပာင္း ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါဆုကုိရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က(ACA) ဆုကို ႏွစ္ႀကိမ္သာခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ဖူးၿပီး ယခုတတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနား ကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ရက္မွ ၁၆ရက္အထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာရာ ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ နာရာဖုိရမ္အခမ္းအနားတြင္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ အဆုိပါ Asia Cosmopolitan Awards (ACA)ဆုသည္ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia ၏ ပံုမွန္ေပး အပ္ေလ့ရွိေသာ ဆုသံုးမ်ဳိးထဲတြင္GrandPrize ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily


Leave a Reply