ကမၻာ့အင္တာနက္အျမန္ဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယား ရပ္တည္

ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ကမၻာ့အျမန္ဆံုး အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအျမန္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းသည္ 26.3 Mbps ရိွၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တတိယသံုးလပတ္တြင္ အျမန္ႏႈန္း 25 Mbps အထက္ရိွသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ cloud ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ Akamai မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းသည္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါးအၾကာ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရက broadband လုပ္ငန္းအတြက္ ပံ့ပိုးမႈအမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ၎အစိုးရသည္ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ တင္းက်ပ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္အတြက္ အေျခခိုင္မာသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ broadband ေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအသံုးျပဳရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သလို ဝင္ေငြနည္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ထိုစဥ္က အင္တာနက္ ခ်ိတ္မႈမရိွသူမ်ားက ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အတြင္း အင္တာနက္အသံုးျပဳသည့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား ၆ ဆ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ကမၻာ့ broadband အသံုးျပဳမႈတြင္ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနၿပီး ဒုတိယေနရာမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုေၾကာင္း အထက္ပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Ref: Quartz


Leave a Reply