မိုးညွင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိွႏုိင္းစည္းေဝးက်င္းပ

 

မိုးညွင္းျမိဳ႕နယ္ ဟိုပင္ေဒသျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိွႏုိင္းစည္းေဝးကို
ေဒသခံပါတီ ေကာ္မတီနာယက ဦးညီေလး၊
ခရိုင္အရန္ေကာ္မတီဝင္ဦးဖုန္းျမင့္ ၊ မိုးညွင္္းျမိဳ ့ ့နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း၊ ျမိဳ ့ ့နယ္အရံေကာ္မတီဦးျမဝင္း ။ ေဒၚဝါဝါေဆြ ေဒါ္လင္းလင္းဝင္းႏွင့္ ရပ္ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ား
ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား လူငယ္ေကဒါမ်ားတက္ေရာက္ ၾကျပီး
ေရွ ့ဆက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညွိနိုင္းေဆြးေႏြးခ့ဲပါေျကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myo Myo


Leave a Reply