ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းရန္ ဘိလပ္ေျမအိတ္ (၁၁၅) အိတ္ ပံ့ပိုးလွဴဒါန္း

 

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္လွ၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးရွာေမြလွရွဲန္ႏွင့္ ေဒၚနန္းေနာ္တို႔သည္ ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔က ရပ္ကြက္(၁) ရွဲန္မိန္းရြာတြင္ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းေနရာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရူ အားေပးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံပံုေငြျဖင့္ ဘိလပ္ေျမ (၁၁၅) အိတ္ ပံ့ပိုးေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းသတင္းစံု


Leave a Reply