လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္မွ ထုတ္ေပးမည္

လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ (Free Permit) ေလွ်ာက္ထားမႈကို ကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္ထားမွသာ ပါမစ္ ထုတ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

လတ္တေလာ၌ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားတြင္ မွတ္ပုံတင္အတုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (ပုံစံ ၁၀) အတုမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိထားေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္မွသာ လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ထုတ္ေပးရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း ရယူထားၿပီးမွသာ တင္သြင္း ခြင့္ပါမစ္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေရာင္းစင္တာပါမစ္၊ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းပါမစ္၊ တစ္ဦးခ်င္းတင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္မ်ားအျဖစ္ ယခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းရက္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြက္ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းရက္ကို ၂၃ ရက္ေန႔သို႔ ေရႊ႕ဆိုင္း သတ္မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

# The Voice


Leave a Reply