နယူးဇီလန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ဂၽြန္အဂၤလစ္ရွ္ ဆက္ခံ

နယူးဇီလန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ ဘီလ္ အဂၤလစ္ရွ္က တရားဝင္ ရာထူးလက္ခံ တာဝန္ယူလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂၽြန္ကီးက ႐ုတ္တရက္ အံ့အား သင့္ဖြယ္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္လိုက္ ၿပီးေနာက္ အဂၤလစ္ရွ္က ၎၏ ေနရာကို ဆက္ခံခဲ့သည္။ အဂၤလစ္ရွ္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ နယူးဇီလန္၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့သည္။

 

အဂၤလစ္ရွ္သည္ လက္ရွိ အာဏာရ အမ်ိဳးသားပါတီက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အစိုးရတြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ဝယ္လင္တန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိမ္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာကို ဆက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားပါတီက ကီး၏ ရာထူးေနရာ ဆက္ခံသူ အသစ္အတြက္ သီးသန္႔ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပၿပီး အဂၤလစ္ရွ္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ပထမဆံုး ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ အဂၤလစ္ရွ္က မိမိသည္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ႂကြယ္ဝ ေကာင္းမြန္သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား စုဖြဲ႕ထားေသာ အစိုးရကို ဦးေဆာင္သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

နယူးဇီလန္အစိုးရ၏ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကိုမူ လူမႈအေဆာက္အအံု ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေပၚလာဘားနတ္က ရယူခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ပီတာဂြတ္ဒ္ဖဲလိုက အဂၤလစ္ရွ္ႏွင့္ ဘားနတ္တို႔သည္ အေတြးအေခၚသစ္မ်ား ကို ယူေဆာင္လာမည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴး ညႊန္းဆိုခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကီးသည္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲထိ အမတ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆက္ရွိေနမည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဉ္ၿပိဳင္ေတာ့ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကညာထားသည္။

Ref: Stuff


Leave a Reply