လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၆ ဦး ဝင္ၿပိဳင္မည္

လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၆ ဦးတို႔ ဝင္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ထြန္းထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၉ ဦးႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ခုနစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၆ ဦးတို႔သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းသြင္းထားသည္ဟု ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္သီးပုဂၢလေျခာက္ဦးအပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၀ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ တစ္သီးပုဂၢလ တစ္ဦးအပါအဝင္ ၁၅ ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၁ ဦး တို႔သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားၾကသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အမည္စာရင္း တင္သြင္းၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားသည္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ လစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ႏွစ္ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေန ရာ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရွစ္ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္ ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္ ၁၉ ေနရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္အတြက္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ သံုးေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ခုနစ္ေနရာတို႔ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို အႏိုင္ရပါတီအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေနရာျပည့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္ကာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

# The Voice


Leave a Reply