ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

 

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ ေတာ္တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးသို႔ ဒီဇင္ဘာ (၅) ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္ႏွင့္အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည့္ ေနရာအား လာေရာက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာ၊ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္၊ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေရး၊ ျပည္သူမ်ားနားေနရန္ ေနရာ၊ ေဆးဝါးကုသ ရန္ေနရာ၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးမည့္ေနရာ စသည့္တို႔အတြက္ အဆင္ေျပလံုေလာက္မႈ ရွိမရွိ လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးဝင္းအတြင္း၌က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေရ၊မီးစသည္တို႔ ရရွိ အဆင္ေျပ ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္ ႏွင့္အဖြဲ႔က လိုက္လံစစ္ေဆးရာ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ဦးသန္းေဇာ္ ျမင့္က လိုက္လံျပသခဲ့ၿပီး က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ကို ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပၚဦး(ေနျပည္ေတာ္)


Leave a Reply