ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားသည့္ အတိုက္အခံအင္အား

”ဒီမိုကေရစီဆိုၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔အာဏာလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ၿပီး ညာတဲ့စနစ္လည္းရွိတယ္။ လူေတြက တိုင္းသူျပည္သားေတြက အစိုးရအာဏာအပ္လိုက္တုန္းက က်ဳပ္တို႔ အတြက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးပါဆိုၿပီး အပ္လိုက္တာ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ကို ခင္ဗ်ားတို႔ အုပ္စိုးတဲ့လူေတြက ႏွိပ္ကြပ္အုပ္ခ်ဳပ္ပါဆိုတဲ့ အခ်က္သာျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ လူေတြက တင္ေျမႇာက္ၿပီး လူေတြရဲ႕အက်ဳိးကိုလုပ္တဲ့လူေတြရဲ႕ အစိုးရသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ႏိုင္တယ္”
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
(၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္၊ ဂ်ဴဗလီေဟာ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ဖဆပလညီလာခံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ဆိုျခင္း)

ဒီမိုကေရစီတိုးတက္ခိုင္မာဖို႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္စစ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ လိုအပ္သကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပ၌ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ အတိုက္အခံလည္း လိုအပ္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ပါတီက ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့တယ္ ခင္ဗ်ာ။

၂၈-၁၁-၂ဝ၁၆ ရက္ အတိုက္အခံပါတီ ၁၃ ပါတီရဲ႕ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ၾကည့္ရာတြင္ ‘ျပည္ေထာင္စု၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပိုင္နက္နယ္ေျမ ဆံုး႐ံႈးမည့္ အလားအလာ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ စစ္ပြဲကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ ႏွင့္ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရပါေၾကာင္း၊ ဤျဖစ္ရပ္မ်ား အားလံုး၏ အေျခခံအေၾကာင္းရပ္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ရဲဝံ့ခိုင္မာစြာထုတ္ျပန္ ေၾကညာရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း။’

‘တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း၌ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ရပ္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ တိုးပြားလာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ တစ္ေန႔တျခား က်ပ္တည္းလာေသာ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ား၊ တည္ေဆာက္လက္စ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေမွးမွိန္လာျခင္းတို႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ငင္း ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာလည္း တစ္ေန႔တျခား မ်က္ႏွာစာပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးအင္အားကို ခ်ည့္နဲ႔ေစရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ နယ္စပ္ေဒသအႏွံ႔ အစီ အစဥ္တက်ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ရပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနမႈမ်ားမွာလည္း ပိုမိုနက္႐ိႈင္းေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည္ကုိ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း။’

ဒါေၾကာင့္ ”(က) ႏုိင္ငံေတာ္ေပၚက်ေရာက္ေနေသာ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းမ်ားကို အာဏာသက္ေရာက္ ေနၿပီးျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (ခ) ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ(၂ဝ၁)တြင္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ျပ႒ာန္းထား ရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ (ဂ) ထိုေကာင္စီ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရသက္တမ္းကာလ အတြင္း၌ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ယေန႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လံုျခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအၾကမ္း ဖက္အႏၲရာယ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားႏိုင္ေရးႏွင့္ မွန္ကန္စြာဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးကို အျမန္ဆံုး ေခၚယူေပးရန္ ေတာင္းဆို ေၾကာင္း။”

”အဆိုပါေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တာဝန္သိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးက လက္တြဲပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္း အပ္ေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ကာ ေၾကညာထားသည္ကို ေတြ႔ရတယ္။

စာေရးသူဖတ္လိုက္ရသည့္ ဆရာတင္ၫြန္႔ေရးသည့္ ဒီမိုကေရစီပါရာဒိုင္းစာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၁၄၂/၁၄၃)တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

”ဒီမိုကေရစီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူတစ္စုဒီမိုကေရစီလား၊ လူထုဒီမိုကေရစီလားဟု စဥ္းစားစရာရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီ လိႈင္းသည္ ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။ လူတိုင္းယူဆလက္ခံထားသည့္ အေပါစားဒီမိုကေရစီမ်ဳိးကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ရမ္းသန္းေအာ္သည့္ ဒီမိုကေရစီကို လက္သင့္မခံရန္ လိုအပ္လာသည္။”

”ႏိုင္ငံေရးသမား” ဆိုသည့္ လူတန္းစားတစ္ရပ္သည္ ေခတ္သစ္တြင္ေပၚထြန္းလာသည္။ ႏိုင္ငံေရးကို အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္စားခြင့္မ်ားရလာၾကသည္။ ပညာမတတ္၊ လူေတာမတိုး၊ လူ႔အက်ဳိးမေဆာင္ ႏိုင္သူမ်ားလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ မကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ လူယုတ္လူညံ့မ်ား၊ ေၾကာင္သူေတာ္ မ်ား၊ လူလိမ္လူညာမ်ား၊ တစ္ယူသန္ အစြန္းေရာက္သမားမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားသူမ်ား၊ အတၱသမားမ်ား၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာအေခ်ာင္သမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေလာကအတြင္းသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ကမၻာေလာကႀကီးတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိးမ်ားေရွ႕တန္းဝင္ကာ ေနရာယူလာၾက သည္။”

”ႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေကာင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေကာင္းေအာင္လုပ္၍ရသည္ဆိုေသာ အယူအဆမွာ ေခတ္မမီေတာ့၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားအားလံုး ေပါင္းစုကာ ညီၫြတ္စြာျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးကုိ စုေပါင္းအေျဖရွာမွသာ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေစလိမ့္မည္”

”အစိုးရမေကာင္းဘူးေျပာလွ်င္ ဘာမေကာင္းေၾကာင္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျမင္ျဖင့္တင္ျပၿပီး မည္သည့္ အရာမေကာင္းပါ၊ မည္သို႔ျဖစ္သင့္ပါသည္ဆိုၿပီး အေျဖရွာေဆြးေႏြး မႈမ်ဳိးသာျဖစ္သင့္ပါသည္” စသည္ျဖင့္ ဖတ္လိုက္ ရပါတယ္။

ယခုပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ခု ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ အစိုးရမေကာင္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို မေတြ႔ရပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ ေပၚေနေသာ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းမ်ားကို မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းကိုသာ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕သည္ မိမိတို႔ပါတီ၏ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ျပည္သူသုိ႔ အေျပာေကာင္းေကာင္းျဖင့္ခ်ျပမယ္။ ျပည္သူေတြ မက္ေလာက္ေအာင္ ဆြယ္တရား ေဟာကာ အေျပာျဖင့္ ဦးစြာမက္လံုးေပးၾကတယ္။

ဥပမာ- ”က်ဳပ္တို႔ပါတီအာဏာရရင္ ဘာလုပ္ေပးမယ္။ ညာလုပ္ေပးမယ္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း လူတစ္ကိုယ္ တိုက္ တစ္လံုး၊ ကားတစ္စီးႏွင့္ျဖစ္ရမယ္” ဆိုသည့္ မစားရဝခမန္း အေျပာမ်ဳိးျဖင့္ လူထုကို အသည္းခိုက္ အႀကိဳက္ေပး ေျပာျခင္း သို႔မဟုတ္ စည္း႐ံုးျခင္းမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ မည္သို႔ဆိုေစ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မိမိပါတီအာဏာရေရးသာျဖစ္တယ္။ ဤသို႔ဆိုပါလွ်င္ ”ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အစိုးရမေကာင္းရျခင္းသည္ ျပည္သူတို႔ ႏိုင္ငံေရး အသိတရားကင္းမဲ့စြာျဖင့္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္သည္” ဟုဆိုပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီတိုးတက္ခိုင္မာဖို႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္စစ္စစ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္စစ္စစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းသည့္အစိုးရအဖြဲ႔ကို လိုအပ္သကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပ၌ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ အတိုက္အခံလည္း လိုအပ္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

၂၅-၇-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က-

”ျပည္သူေတြက ယံုယံုၾကည္ၾကည္ေပးအပ္လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေနမွသာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းရွိဖို႔လိုတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့တာကို သတိျပဳမိတယ္။

ဆက္ၿပီးဆိုရလွ်င္ သေဘာထားထုတ္ျပန္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ခုကို ေလ့လာပါက စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကပင္ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းသည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ လည္းရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာ၊ လူမႈေရးသိကၡာလည္းရွိၾကတဲ့ ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားဖက္က ထာဝစဥ္ ရပ္တည္ ေနတဲ့ အတုိက္အခံပါတီေတြလို႔ ႐ႈျမင္ရပါတယ္။

တစ္ေခတ္တစ္ခါက လက္ဝဲယိမ္းႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပမညတ(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု) ကဲ့သို႔ေသာ အတုိက္အခံအဖြဲ႔အစည္းရွိဖူးတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အနည္းစုသာျဖစ္ ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ပါ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာႀကီးႀကီးႏွင့္ ရပ္တည္ခဲ့ဖူးတယ္။ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္တြင္လည္း ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားေပၚမွာ အေျချပဳသည္ဟု ျပည္သူတုိ႔က ယုံၾကည္ ၾကသည့္အေၾကာင္းအရင္းက အင္အားႀကီး ေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုႀကီး ျဖစ္ တည္ရွိႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးအင္အားစုဆုိေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ ကန္႔လန္႔တုိက္ေနခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ ဆုိလုိသည္မွာ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈ၍ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားႏွင့္ အယူအဆကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အခါ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာရွိရွိ၊ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာရွိရွိ ရပ္တည္ ႏုိင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လူနည္းစုသာရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစုႀကီး ျဖစ္ခဲ့တယ္။

ယခုကာလလုိ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရး (ဒီမုိကေရစီေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး) ႏွင့္ တုိင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စသည့္ လက္ငင္းေဆာင္ရြက္စရာမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ေရရွည္ျမဲျမံ ခုိင္မာေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာရွိသည့္ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားရွိေနျခင္းသည္ တုိင္းျပည္တုိးတက္ေရး၊ ႏုိင္ငံေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူအက်ဳိးကုိ ဦးထိပ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းညႊန္ မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးေစတနာ ျဖဴစင္မွန္ကန္မႈ၊ ေခတ္မီေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈ စသည့္အရည္အေသြး မ်ားရွိေနသည္ဟုဆုိရပါမယ္။

ယခုကဲ့သို႔ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံထူေထာင္ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းသီလျဖဴ၊ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေစတနာမွန္ကန္ေသာ အေျမာ္အျမင္ႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ား တိုးတက္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူအက်ဳိးျပဳႏုိင္ၾကမည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ရွိပါတယ္။

ေမာင္သာေအး(ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ)


Leave a Reply