လူငယ္ႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြး

လူငယ္ႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပည္ေထာင္စု ၾက့့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံး သင္တန္းေက်ာင္း ျပည္ေထာင္စုခန္းမ(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ ဒီဇင္ဘာ (၁) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီ အထိက်င္းပခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာ ဒိန္းမတ္ အင္စတီက်ဴ(ီႈဏီ) ႏွင့္ဒါနေရွ႕ ေဆာင္ျမန္မာ(ဃဥၾ)တုိ႔မွ ပူးေပါင္း က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မႈအခန္းက႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီ တာဝန္ခံ ေဒါက္တာ စန္းစန္းႏြယ္၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီတာဝန္ခံ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ဦး၊ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ ေဒၚခင္မမမ်ဳိး၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီတုိ႔မွ လူငယ္ႏွင့္အမ်ဳိးသမီး ေရးရာေခါင္းေဆာင္မ်ား အင္အား (၃ဝ) တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

The Union Daily


Leave a Reply