စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ စာအုပ္ႏွင့္စာေရးကိရိယာမ်ားလွဴဒါန္း

ယေန႕(2.12.2016)စဥ့္ကုိင္ျမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွပလိပ္
စိတၱရအမကေက်ာင္းသုိ႕ကေလးမ်ားအတြက္စာအုပ္ႏွင့္စာေရး
ကိရိယာမ်ားကုိျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ေဒၚတင္မုိးခုိင္ႏွင့္စည္းမွဴးမ်ား
ရပ္မိရပ့္ဖမ်ားကသြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ႕ပါသည္။


Leave a Reply