ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမ်ိဳးအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဒီဇင္ဘာမကုန္မီ က်င္းပရန္ စီစဥ္

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမ်ိဳးအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာမကုန္မီ က်င္းပႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ထိုက္သင့္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္း တစ္ခု ရရွိရန္ ဘံုသေဘာထားရယူမည္ဟု ပအိုဝ္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ PNLO ဦးေဆာင္နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမ်ိဳးအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ ညႇိႏိႈင္းပြဲကို ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ ပအိုဝ္းမ်ိဳးႏြယ္စုကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘တကယ့္တရားဝင္လူမ်ိဳးအလိုက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုက်ေတာ့ ဒီျပင္ဆင္မႈၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာလုပ္မွာေပါ့။ တရားဝင္ ပြဲကေတာ့ UPDJC ရဲ႕ ေပးထားတဲ့အမိန္႔အာဏာနဲ႔ တရားဝင္မႈကို လုပ္မွာ။ ဒီဇင္ဘာလမကုန္ခင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ေပးတဲ့မူဝါဒနဲ႔အညီ တရားဝင္ပြဲကေတာ့ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယူဆတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ထိုက္သင့္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအဆင့္အတန္းတစ္ခု ရရွိဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ ထြက္လာတဲ့အခါမွာ အမ်ားႀကိဳက္တဲ့ ရလဒ္ဘာလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ထုတ္ေဖာ္သြားမွာေပါ့’’ ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

လူမ်ိဳးအလိုက္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္ေသာ သီျခား လကၡဏာရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားပါဝင္ႏုိင္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က သတ္မွတ္ထားသည္။

လူမ်ိဳးအလိုက္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီမို ကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီအလိုက္ ခံစားသင့္၊ ခံစားထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္လူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စုေပါင္းအခြင့္အေရး ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္ဟု UPDJC က သတ္မွတ္ထား သည္။

ထုိ႔ျပင္ လူမႈေရးက႑တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးက႑တြင္ ေဒသႏၲရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူဝါဒကိစၥရပ္ မ်ားက႑တြင္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။ # 7 Day Daily


 


Leave a Reply