ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အေပးအယူရွိသည္

”ကြၽႏ္ုပ္တို႔က အေျခခံဥပေဒမွ ရယူၾကေသာညီမွ်မႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေျခခံဥပေဒသို႔ အေပးအယူညီမွ်မႈေပၚ၌ တည္ေနသည္”
ထိုစာသားကို ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေရးသားသည့္ ‘တို႔ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု’ စာအုပ္တြင္ ဖတ္မွတ္ခဲ့ရပါသည္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဆိုသည္မွာ ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံThe Hague ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ Academy of Inter-nationl Law မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ဒီပလိုမာ၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ Utrecht တကၠသိုလ္ မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒဘာသာရပ္တြင္ ဥပေဒပါရဂူဘြဲ႕၊ ၁၉၆ဝ-၁၉၆၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Yale တကၠသိုလ္၌ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒဘာသာရပ္အတြက္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ J.S.D ကိုရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။

2008_constitution


ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းကို ေရးသားရာ၌ ပါဝင္ခဲ့သူ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း အဓိက ေနရာကပါဝင္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည္မွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံအတည္ ျပဳခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လြတ္လပ္ေရးမရမီ အဘယ္ေၾကာင့္ အေဆာတလ်င္ေရးဆြဲ ခဲ့ၾကပါသနည္း။ လြတ္လပ္ေရးမရွိမီပင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရွိရသည္မွာ မည္သည့္အတြက္ပါနည္း။ စဥ္းစား ၾကည့္သင့္ၾကပါသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဂၤလိပ္တို႔ လက္ေအာက္တြင္ပင္ရွိေသးသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံမွ အာဏာ လႊဲေျပာင္းယူေရးမွာ အဓိကျဖစ္ေနသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမရွိလွ်င္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ အစီအစဥ္မွာ ေႏွာင့္ေႏွးႏိုင္သည္။ သို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္႐ိုင္းပင္းၾကကာ လက္ေတြ႔အေတြ႔အၾကံဳအရ လိုအပ္သလို အေသးစိတ္မြမ္းမံၾကမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို ပႏၷက္႐ိုက္၊ ပံုၾကမ္းေဖာ္ခဲ့ ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ဥပေဒတည္ေဆာက္ပံုနမူနာအျဖစ္ နီးရာ၊ ယဥ္ပါးခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္ပံုစံကို ယူသည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကိုမွီးသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔တိုင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ”အေျခခံဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေနေသာ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအေျခအေနကို မ်က္စိမွိတ္ၿပီး လိုက္လုပ္လို႔မျဖစ္ဘူး” ဟု မူခ်ေပးခဲ့သည္။

ဤသို႔အေဆာတလ်င္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ပင္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ရပ္တည္လာႏိုင္သည္။ ထိုစဥ္က အာဏာစြဲကိုင္သူတို႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏တန္ဖိုးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွ ၎တို႔ယူခြင့္ရေသာအခြင့္အေရးကို အေလးအနက္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ကင္းလြတ္လ်က္ျပဳျပင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ၏ ဥပေဒေရးရာအခန္းက႑သည္ ေခတ္တစ္ခုမွတစ္ခုေျပာင္းတိုင္း အျမဲတေစ အံ့ၾသဖြယ္၊ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဥပေဒေရးရာသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိပ္မက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဖြဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္မည့္အေျခခံ အေဆာက္အအံုအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ဳိးမဆို တကယ္တမ္းအာဏာ သက္ဝင္လာ သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကြာဟခ်က္(Gap) မ်ားရွိလာေတာ့သည္။ ယင္းကြာဟခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စတင္ေရးဆြဲ ခ်ိန္ႏွင့္လက္ေတြ႔အာဏာသက္ဝင္ၿပီး က်င့္သံုးခ်ိန္ ၾကားပိုမိုသိသာ၍ ထင္ရွားတတ္သည္ဟု ဥပေဒ ေလ့လာသူမ်ားကဆိုသည္။ သည္သေဘာရွိသျဖင့္ ျပ႒ာန္းၿပီးေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္ကို စကၠဴစုတ္ အျဖစ္သတ္မွတ္သင့္သည္ မဟုတ္ေပ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဥပေဒနည္းလမ္းတက်သာ ျပင္ဆင္ရပါမည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းကာလတြင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ သမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ေျပာခဲ့ေသာ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စကားတစ္ခြန္းမွာ အာဏာစြဲကိုင္ေနသည့္ မ်ဳိးဆက္အားလံုးပင္ ႏွလံုးသြင္းသင့္ပါသည္။ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္၏ ”စည္းကမ္းကို လြယ္လြယ္ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့သာဓက အက်င့္မ်ဳိးကိုေတာ့ အနာဂတ္ လူငယ္မ်ားအား ကြၽန္ေတာ္တို႔အေမြမေပးႏိုင္ခဲ့ပါ” ဟူသည့္စကားျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလမ္္းေၾကာင္းမွေသြဖည္၍ အာဏာရယူလိုေၾကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုယူခဲ့ျခင္းကို ဥပေဒေၾကာင္းအရစဥ္းစားလွ်င္ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေရးေတာေၾကာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားအတုအေယာင္မ်ား၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ အဖ်က္သမားမ်ားက သူတို႔ေရွ႕မွကာဆီးေနသမွ် အရာရာအားလံုးအား အလံုးစံုဆြဲခ်ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး ျပည္ပမီဒီယာမ်ား၏ လံႈ႔ေဆာ္ဝါဒျဖန္႔မႈ မ်ားၾကား ႐ိုးသားေသာျပည္သူလူထုကို လူသားလိႈင္းလံုးႀကီးမ်ားသဖြယ္ အသံုးခ်ရင္း ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အတင္းအဓမၼသိမ္းပိုက္မည့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ကို တားဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ျငိမ္းခ်မ္းေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ။ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု တြင္ ျပည္သူအမ်ားစုဆႏၵမဲေပးသည့္ အစိုးရမ်ဳိးကို တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ႏိုင္ငံေရးေအာက္လမ္းနည္းမ်ားျဖင့္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည့္အစဥ္အလာႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တည္ရွိေနခဲ့မည္ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေျဖရွင္းစရာ ျပႆနာမ်ား ပို၍ပို၍ စုျပံဳေရာက္ရွိလာေနသည္ဟု ျမင္သည္။ က်ဆင္းေန ေသာစီးပြားေရး၊ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ပဋိပကၡ သေဘာထားမ်ား၊ ျပည္သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ က်ယ္လာေသာစစ္ေဘာင္၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ား စသည္တို႔ျ့ဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပႆနာမ်ား စုျပံဳလာေလ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားပို၍ သိမ္ေမြ႔ခက္ခဲ ႐ႈပ္ေထြးလာေလျဖစ္သည္။ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း ရာတြင္ ဗဟိုအူတိုင္ေနရာကရွိေနသည္မွာ ဥပေဒသာျဖစ္သည္။ ဥပေဒျဖင့္စြဲကိုင္မေျဖရွင္းလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္ သာရျဖစ္သည့္ တရားမွ်တမႈကိုထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးဂဏာမၿငိမ္ျဖစ္သည့္အခါတိုင္း အေျခခံဥပေဒသာလွ်င္ ေဆာက္တည္ရာ အျဖစ္၊ လမ္းျပအျဖစ္ အားထားခဲ့ရသည္။ ေမာင္ခ်ဳိေဝ၏ ပုဂၢလိကအျမင္မွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ယေန႔ႏိုင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈမ်ား (ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္မွအပ) ကို ေကာင္းစြာေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္မႈတြင္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ။ ပထမ သက္တမ္းတြင္ တစ္ပါတီ၊ ဒုတိယသက္တမ္းတြင္ တစ္ပါတီအစိုးရ ဖြဲ႔ခြင့္ရခဲ့ၿပီ။ ဤသည္မ်ားမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွရယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုသည္။ အလားတူ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေပးဆပ္ရမည့္ ေလးစားမႈႏွင့္ လိုက္နာမႈအပိုင္းတြင္မူ လြန္စြာအားနည္းသည္ဟု ျမင္သည္။ အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာအုပ္စိမ္းကို ကိုင္ၾကေသာ္လည္း လိုက္နာရန္အတြက္မူ စံမျပည့္ဟု ဆိုေနၾကျခင္း အတြက္ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းလွသည္။ သည့္ထက္အံ့ၾသ ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ‘ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ငါတို႔ ဂယ္ေပါက္ရွာႏိုင္သည္။ ငါတို႔သည္ အာဂလူမ်ားျဖစ္သည္’ဟု မိမိတို႔ကိုယ္ကိုမိမိတို႔ အမႊမ္းတင္ေနသူမ်ားကို ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ရသည္ကိုယူ၍ ေပးရမည္ကိုမေပးသည္သာမက ေက်းဇူးကန္းေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ငါတို႔ထိုင္ေနေသာပလႅင္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေပးထားေသာပလႅင္ပါလားဟု သိၾကရန္မူ ႐ူးဟန္ေဆာင္ ေနၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီခရီးကိုသြားရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေက်းဇူးတင္ ပါေၾကာင္းေျပာသည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားကိုမွ် မေတြ႔ဖူးေသးပါ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ေက်းဇူးကန္းႏိုင္ငံေရးဟုပင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ရေပေတာ့မည္။

လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားက ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ၾကဥ္းမည့္ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးရသည္။ ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵသည္ ဥပေဒျဖစ္သည္ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရသည္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံအတည္ျပဳေသာဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကပင္ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေပ။ သမၼတထံေပးပို႔ၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳ ေစကာမူ သတ္မွတ္ကာလတြင္ သမၼတကလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသကဲ့သို႔ ဥပေဒဘဝေရာက္သည္။ ဤသည္ကို ေထာက္႐ႈလွ်င္ ျပည္သူတို႔အာဏာကို လႊတ္ေတာ္ကသာ ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း သိသာပါသည္။ ထိုသို႔ေသာဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္၊ ျပ႒ာန္းၿပီး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္ အထူး လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုဖြယ္မရွိပါၿပီ။

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဟု အာဏာ သံုးရပ္ေပါင္းစု အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၾကေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အေရးအႀကီးဆံုး အဂၤါရပ္မွာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဥပေဒျပဳေရး အာဏာျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူတို႔ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုျပ႒ာန္းရသည္။ အျခားေသာမ႑ိဳင္ ႏွစ္ရပ္မွာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စီမံရျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ လုပ္ကိုင္၍မရ။ ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ေဝါဟာရျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ဥပေဒသည္ အာဏာတည္ႏိုင္ ပါေတာ့မည္နည္း။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မိမိမည္မွ် ေၾကြးေၾကာ္ ေစကာမူ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ပင္ တရားဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ရန္ ဂယ္ေပါက္ရွာေနမႈေလာက္ အ႐ုပ္ဆိုးသည့္အျဖစ္သည္ ဘယ္မွာ ရွိႏိုင္ပါေတာ့ မည္နည္း။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အေပးအယူရွိပါသည္။ အယူသာရွိၿပီး အေပးမရွိေသာ ေလာဘသားတို႔က လွပေသာ အနာဂတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို မည္သို႔တည္ေဆာက္ ႏိုင္ပါမည္နည္း။ စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ခ်ဳိေ၀

၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။


Leave a Reply