မာန္ေအာင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးတြင္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ျမိဳနယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး၌ ျပည္နယ္အရံေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေအာက္တိုဘာ (၂၆) ရက္က ေတြ႔ဆံု၍ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

4

အစည္းအေ၀းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေမာင္ၾကည္မွ ပါတီဆက္လက္ရွင္နိုင္ေရးအတြက္ အားလုံးပူးေပါင္း ပါ၀င္၍ စည္းရုံးေရးကြင္းဆင္းရန္ႏွင့္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းေရး၊ က်စ္လစ္ခုိင္မာေသာ ပါတီ၀င္အင္အား ျပန္လည္ရရွိနိုင္ေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားးကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပကာ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ အထက္ပါတီ အဆင့္ဆင့္ မွ လမ္းညြန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ေဆြေႏြး အတည္ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

# maung  kyi

 


Leave a Reply