ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တင္ျပခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခ်က္

capture


Leave a Reply