ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီဥကၠ႒၏ သေဘာထားခံယူခ်က္

new-picture

“နိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ တစ္နာရီေနာက္က်တိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ပိုင္နက္နယ္ေျမ ဆယ္ကီလိုမီတာ မက ဆုံး႐ွံုးပါတယ္” ျပင္သစ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး၏ သမိုင္းဝင္မွတ္ခ်က္စကား။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္မႉးႀကီး တစ္ဦးတစ္ေလကိုမ်ွ ဤစကားမ်ိဳးေျပာရသည့္အျဖစ္ကို မၾကဳံေစလိုပါ၊ ေျပာရသည့္အျဖစ္ ၾကဳံရသည္႐ွိပါမူ သင္တို႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔ နယ္ေျမေတြေသခ်ာေပါက္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါမည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျပၫ္ေထာင္စု၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု၊ သမိုင္းအဆက္ဆက္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ေအာင္တံခြန္လႊင့္ခဲ့ရာေဒသ၊ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္က ရာမူးပန္း၀ါေဒသထိေအာင္ေျမခ်ဲ႕ကာ ကုလားျဖဴ ကုလားနက္တို႔၏ ခန္ျငားေလးစားမႈ ရယူခဲ့သည္၊ လြတ္လပ္စျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူေထာင္ခါစ တပ္မေတာ္သည္ ေခတ္မမီ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ သည့္တိုင္ အမ်ိဳးသားအႏၲရာယ္ မူဂ်ာဟစ္ကုလားဆိုးမ်ားကို လက္စတုံး ေခ်မႈန္းခဲ့သည္၊ ယေန႔ ေခတ္မီအင္အား ေတာင့္တင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ႀကီး အဆင့္သို႔တက္လွမ္းေနသည့္ က်ေနာ္တို႔ေခတ္တြင္မွ တပ္မေတာ္ သမိုင္းကို မ႐ိုင္းေစလိုပါ။ 

မေ၀းေသးေသာသမိုင္းသခၤန္းစာ-
ျမန္မာ အဂၤလိပ္တတိယစစ္ပြဲကာလ၊ က်ဴးးေက်ာ္သူကို ခုခံေခ်မႈန္းရန္ စံနစ္တက် စုဖြဲ႔စစ္ျပင္ေနသည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေ႐ွ႕တန္းတပ္မွဴးတပ္သားမ်ားထံ ေ႐ႊနန္းေတာ္က အမိန္႔စာတစ္ေစာင္ေရာက္႐ွိခဲ့သည္၊ ” အဂၤလိပ္ တပ္မ်ားကို ခုခံတိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရ၊ ခုခံသူကို သူပုန္ဟုသတ္မွတ္မည္” နယ္ခ်ဲ႕ပရိယာယ္ စစ္ပရိယာယ္မ်ားကို နားမလည္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား၏ မိုက္မဲမွားယြင္းေသာ အဆုံးအျဖတ္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈက တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို အလြယ္တကူ ကြၽန္ျဖစ္ေစခဲ့သည္၊ ျမန္မာ့ဦးစြန္း အေနာက္သို႔ယြန္းခဲ့ဘူးၿပီ။

ယေန႔ေခတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လုံျခံဳေရး၊ စီးပြာေရး၊ လူမႈေရးတို႔သည္ သီးျခားစီမဟုတ္ေတာ့သည့္ျပင္ အမ်ိဳးသားေရးသတိ စစ္ေရးသတိ ႏိုင္ငံတကာအျမင္မ်ားျဖင့္ပါ ဆက္စပ္သုံးသပ္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္လာသည္၊ အမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ခံအားနည္းသူမ်ား အဆုံးအျဖတ္ေနရာမွာ႐ွိေနပါက Last defender ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ စိမ္ေခၚခံရႏိုင္ပါသည္၊ ယေန႔အေျခအေနသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏွစ္ဖက္ညႇပ္ေသာ က်ားကြက္ ကစားကြက္မ်ားႏွင္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး အထူးစိုးရိမ္ပူပန္ရသည့္ အေျခအေနျဇစ္ပါသည္၊
အမ်ိဳးကိုေစာင့္ေ႐ွာက္သူ ျပည္ေထာင္စုကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားေရး အတြက္ တစ္ေသြးထည္းညီၫြတ္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ဦးသန္းေ႒း


Leave a Reply