ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ဝင္မပါရင္ ကြၽန္ျပန္ျဖစ္တာၾကာေပါ့

14448947_606205602891721_7227929358914337733_n

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပည္ေထာင္စုသတင္းစာ အလယ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ‘ေမာင္ေစတနာ’ ေရးသားထားေသာ ‘စစ္မွန္တဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ ၾကမလဲ’ ေဆာင္းပါးရွည္ႀကီးပါလာသည္။ ထို ေဆာင္းပါးမွာ ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝန္းလံုးက အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပိုင္၊ မဲဆႏၵရွင္တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုးဖတ္သင့္ေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါ သည္။
ေမာင္ေစတနာဟူေသာကေလာင္ရွင္ႏွစ္ေယာက္ ရွိပါသည္။ တစ္ဦးက ရန္ကုန္မွာ ေနပါသည္။ စာမ်ဳိးစံု ေရးသည္။ ျမန္မာစာေပ ျပန္႔ပြားေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ အားတက္သေရာ ပါဝင္သည္။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနက ထုတ္ေဝေသာ ‘တံခါးမွဴး’ မဂၢဇင္းတြင္ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္သည္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္ပါသည္။ ယခုေတာ့ သူဆံုးပါး သြားရွာၿပီျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုသတင္းစာတြင္ အထက္ေဖာ္ ျပပါ ေဆာင္းပါးကိုေရးသူ ေမာင္ေစတနာမွာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ အျပည့္ျဖင့္စာဖတ္ အား၊ေလ့လာအားေကာင္းေသာႏိုင္ငံေရးသုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာႀကီး တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူကႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေစတနာထားၿပီး ျပည္သူမ်ားအမွန္ကိုသိေအာင္ ခိုင္မာျပည့္စံုစြာေရး သားတင္ျပေလ့ရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အလြန္ တရာရင္းႏွီးခင္မင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္က ေဆာင္းပါးမ်ားကို တစ္ေန႔တစ္ပုဒ္ပံုမွန္ေရးေန၍ ေဆာင္းပါးစာအုပ္အထြက္မ်ားပါသည္။ ေမာင္ေစ တနာက က်က်နနေလ့လာသံုးသပ္ သုေတသန ျပဳၿပီးမွ ေဆာင္းပါးအျဖစ္ထက္၊ သုေတသနစာ တမ္းအျဖစ္ေရးသားေလ့ရွိသည္။ အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာႀကီးတစ္ေယာက္၏ ခ်င့္ခ်ိန္ေတြးဆ ႏိုင္ေသာပညာÓဏ္ျပည့္ဝသည့္အျပင္ အသက္ အရြယ္ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳကလည္း ရင့္က်က္ကာ စာဖတ္မႈေလ့လာမႈအားသန္သူျဖစ္၍ သူေရး လိုက္သမွ်ခိုင္မာသည္။
ေမာင္ေစတနာသည္ မည္သည့္ပါတီမွမပါ ဝင္ဘဲ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအျမင္ျဖင့္ ေခတ္ေရး ေခတ္ရာ၊ ေခတ္တာဝန္မ်ားကို သမိုင္းေရး သမိုင္းရာ၊ သမိုင္းေပးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လည္း အသက္ (၈၆) ႏွစ္ထဲဝင္လာခဲ့သူျဖစ္၍ ဘဝအေတြ႕ႏွင့္ သမိုင္းတစ္ေကြ႕ကို ျဖစ္ရပ္မွန္ အတိုင္း သတင္းသမားတစ္ဦး၏ သတင္း အသိျဖင့္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး၊ သမိုင္းေရးတာဝန္ ကို ကေလာင္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေရးသားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သမိုင္း၊ တပ္မေတာ္ အေၾကာင္းေရးေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ထဲတစ္ ရက္၊ တစ္မနက္ပင္မပါဝင္ခဲ့ဖူးပါ။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔အား ကိုယ္သိသမွ် ေျပာျပ၊ ေရးျပျခင္းျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္၏ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ကြၽန္ေတာ္သည္ သူ႔ကြၽန္ဘဝတြင္ ၁၇ ႏွစ္ က်ေရာက္ ကြၽန္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ ကြၽန္အျဖစ္ ၁၄ ႏွစ္၊ ဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ႕ဂ်ပန္ကြၽန္ အျဖစ္ သံုးႏွစ္ကြၽန္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီးၿပီ။ ငယ္စဥ္ကတည္း က ကဗ်ာေရး၊ စာေရး၊ စာဖတ္အားေကာင္းခဲ့ သျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕သမားသ႐ုပ္၊ ကြၽန္ႏိုင္ငံကိုၾကံဳရ သမွ် ခံစားရသမွ်ကို ကိုယ္ေတြ႕ေရာ၊ စာေတြ႕ပါ ေနာေက်ခဲ့သျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္၊ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစု သားစဥ္ေျမးဆက္သာမက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမ မွန္သမွ်၊ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားမွန္ သမွ် လံုးဝ (လံုးဝ) ကြၽန္ျပန္ျဖစ္မခံႏိုင္ေပ။ ကြၽန္ျဖစ္ ေစာ္နံသည္၊ ကြၽန္နံ႕သင္းသည္၊ ကြၽန္ေစာ္ နံေဟာင္ ေနသည္ဆိုသည္ကလည္း အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ ဓာတ္အခံျဖင့္ အရာရာေလ့လာ စူးစမ္း ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ခြဲျခားစိတ္ျဖာႏိုင္မွ ရရွိႏိုင္ေသာ ခံစားမႈ အာ႐ုံမ်ားျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ဘဝ(၈၆)ႏွစ္ ဘဝ အေတြ႕ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္ စာေရးသက္စာေတြ႕ စာၾကံဳ၊ သတင္းသက္ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ သတင္း ေတြက၊သတင္းၾကံဳ၊ သတင္းအသိႏွင့္ယွဥ္ၿပီးစာေရး သည္၊ ေဟာသည္၊ ေျပာသည္၊ ထုိသုိ႔ေရးသား ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ပင္ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္၊ သမိုင္းေပးတာဝန္ကို ပေယာဂမ်ဳိးစံုကင္းေဝးစြာ ခြာခ်ၿပီးေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းသားဘဝက နယ္တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ဘာယူဂ်ီးဘာအိုဂ်ီမွေတာ့မျဖစ္ခဲ့၊သို႔ ေသာ္နယ္ေက်ာင္းသားသမဂၢသည္ ဗကသေခၚ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး ၏လက္ေအာက္ခံ၊ ၫႊန္ၾကားခံအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေနခဲ့ သည္။ဗကသၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း နယ္မွ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဦးေဆာင္ ေမွာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေက်ာင္းသား သပိတ္၊ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္မွသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္အထိ ေမွာက္ခဲ့ေသာ သပိတ္မ်ားသည္ ကြၽန္ပညာ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ျမန္မာတို႔၏ျပည္သူ႔ပညာေရးစနစ္အစားထိုးေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးမွသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအထိ အက်ဳံးဝင္ခဲ့သည္။

အလံျဖဴ(ဗကပ) ကြန္ျမဴနစ္ေတာခုိတို႔အတြက္ ေျမေပၚတြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္လႈပ္ရွားကာ ႏုိင္ငံေရး နားမလည္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အသံုးခ်ၾက သူမ်ားမွာ တပ္ဦး(အလံျဖဴဗကပယူဂ်ီ)၊ တပ္ဦး သစ္(အလံ နီယူဂ်ီ)၊ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ေျမေပၚ ရွိဆိုရွယ္နီ လက္ဝဲအုပ္စုအိုဂ်ီ)၊ ဒီအက္စ္အိုေခၚ ေက်ာင္းသားရဲေခါင္ (အာဏာရဆဖပလကိုခ်ဳပ္ ကိုင္ထားေသာ (ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ဖြဲ႕ေပးထားေသာအိုဂ်ီအဖြဲ႕)၊ ထုိမွ်မက အေနာက္ နယ္ခ်ဲ႕ အုပ္စုဝင္သံ႐ံုးမ်ားက ဖြဲ႕စည္းေပးပံ့ပိုးႀကိဳး ကိုင္ထားေသာၾကားေန၊ သန္႔ရွင္းစသည့္အုပ္စုမ်ား သည္ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းႏွင့္အမွ် ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ပညာသင္ၾကားေရးကိုဖ်က္ဆီး၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္အသံုးခ်ခဲ့ၾက သည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ နယ္တြင္အထက ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ခ႐ိုင္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ လႈပ္ရွားေနခဲ့စဥ္က ရန္ကုန္ဗကသမွ ၫႊန္ၾကား သမွ် မျငင္းတမ္းခံယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားကိုဖမ္းလွ်င္ အစိုးရကိုေရာ၊ ရဲႏွင့္ တပ္ကိုပါအျမင္မၾကည္ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ကြၽန္ေတာ္ တို႔ႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ဦးေဆာင္သူ ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္း မ်ားစြာ အလံျဖဴကြန္ျမဴနစ္(ဗကပ)၊ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ၊ ဆိုရွယ္နီစသည္တို႔တြင္ ပါဝင္သြားၾကသည္ကိုေတြ႕ရမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားရ၊ သံုးသပ္ရသည္။
၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရန္ကုန္သတင္းစာ ေလာကသို႔ ေျခစုံပစ္ဝင္ခဲ့သည္။ သတင္းစာ တိုက္ကိုးတိုက္တြင္ သတင္းေထာက္၊ အယ္ဒီတာ၊ ဒုတိယအယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့ရ ေသာအခါ၊ သတင္းျဖစ္ပြားရာသို႔ ကိုယ္တိုင္သြား ေရာက္သတင္းယူၾကရ၊ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သတင္း၏ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္လည္ရွာေဖြေလ့လာအသံုးျပဳရသျဖင့္ သတင္း သိၾ<ြကယ္ဝလာခဲ့သည္။ ၁၉၅၇ မွ ၁၉၆၃ အထိ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ပြားရာ ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္ဝင္းအတြင္း ကိုယ္တိုင္သတင္းယူရန္ေရာက္ သြားသည္။ ထုိအခါတြင္မွ ဗကပယူဂ်ီတပ္ဦး၊ အလံနီယူဂ်ီတပ္ဦးသစ္၊ ဆိုရွယ္နီအိုဂ်ီအုပ္စု၊ ဖဆပလ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီအိုဂ်ီ၊ သံ႐ံုးၾသဇာခံ ေက်ာင္းသားအုပ္စုတို႔အေၾကာင္းမယံုမရွိနဲ႔ ကိုယ္ေတြ႕ဟုေျပာရေလာက္ေအာင္ သိလာရ သည္။
ရန္ကုန္ဗကသ၊ တကသ(တကၠသုိလ္သမဂၢ) တို႔တြင္ ႏွစ္စဥ္အာဏာလုရာ၌ ဗကပတပ္ဦးတို႔က အျမဲလိုလို အာဏာရသည္။ သူတို႔က ဗကသ တံဆပ္တံုးႏွိပ္ၿပီး ၫႊန္ၾကားသမွ်နယ္မွ(ကြၽန္ေတာ္ တို႔အပါအဝင္) ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက လိုက္ လုပ္ေပးေနရသည္ကို သိလာရသည္။ ထိုတပ္ဦး ယူဂ်ီတို႕၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသား မ်ားကို သိမ္းသြင္းအသံုးခ်ၿပီး လက္ရွိအစိုးရမ်ား ျပဳတ္က်ေစရန္ ထိုသို႔ျပဳတ္က်သြားမွ ေတာထဲက ကြန္ျမဴနစ္ႀကီးမ်ား ေျမေပၚတက္လာကာ အာဏာ ရေစရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိသမွ် ယူဂ်ီတို႔ အသံုးခ် သမွ် ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾ<ြကသြက္လက္ စြန္႕စား ေဆာင္ ရြက္ခဲ့(မိုက္ခဲ့)ၾကရသည္ကို သိပါသည္။ ေက်ာင္း သားကို အသံုးႏိုင္မွေတာ့ ထိုေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ အာဏာႏိုင္ငံေရးသမားတို႕ ပြေပါက္ တိုးၿပီေပါ့။ ေက်ာင္းသားကို အစိုးရက ဖမ္းလွ်င္၊ ပစ္ခတ္ လူစုခြဲလွ်င္၊ ေထာင္ခ်လွ်င္၊ ေဆး႐ံုေရာက္ လွ်င္ ေက်ာင္းသားမိဘ(ျပည္သူ)က မခံမရပ္ႏိုင္ ပါလာ ၿပီေပါ့။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ လြတ္လပ္ ေရးရလာသည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာပင္ ျပည္တြင္း စစ္ေခၚ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းမႈေပၚလာသည္။ ေတာခိုသူပုန္မ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္က သံုးမ်ဳိး-အလံျဖဴကြန္ျမဴနစ္၊ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ျဖဴကြန္ျမဴနစ္သူပုန္တို႕ျဖစ္သည္။ ျပည္ပက ေသြးခြဲ၊ ေသြးထိုးမႈ၊ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ခြဲထြက္ ေရးပုန္ကန္ေသာ လူမ်ဳိးစု သူပုန္က သံုးမ်ဳိး (ေက အင္ဒီအို၊ အမ္အင္န္ဒီအိုႏွင့္ သထံုပအိုဝ္း)တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ပမွက်ဴးဝင္လာၿပီး ႏိုင္ငံေျမကို ဖဲ့ထုတ္လိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသားလူမ်ဳိးျခား ေသာင္း က်န္းသူက ႏွစ္မ်ဳိး(တ႐ုတ္ျဖဴႏွင့္ မူဂ်ာဟိန္းေခၚ ဘဂၤလားမြတ္စလင္)တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရက ကမၻာစစ္အၿပီး ျပန္ဝင္လာကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အင္အားကို ခ်ည့္နဲ႕သြားေစရန္ ၅၂ဝဝျဖင့္သာ ျပန္ဖြဲ႕ရမည္ဟု လုပ္လာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သားေသာင္းေပါင္း မ်ားစြာ တပ္မွထြက္ခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္အင္အား ၅ဝဝဝေက်ာ္မွ ၃ဝဝဝေက်ာ္ကို ကြန္ျမဴနစ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ တပ္မွဴးတို႔က အမိန္႕ျဖင့္ေခၚယူေတာခို ကာ ဗကပႏွင့္ ေပါင္းၾကသည္။ သူပုန္ရွစ္မ်ဳိးက တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို ခြဲတမ္းခ်ၿပီး သိမ္း လိုက္ၾကရာ အင္းစိန္ကိုပင္ ကရင္ ဳၿီဥက သိမ္းကာ ရန္ကုန္ကို သိမ္းဖို႕တိုက္ေနၾကၿပီ။ ထို ရန္ကုန္ေျခာက္မိုင္အစိုးရဟု သေရာ္ခံရေသာ သခင္ႏု ဖဆပလ အစိုးရသည္ မိသားစုမ်ားပါ ေခၚၿပီးျပည္ပသို႔ထြက္ေျပးရန္ မဂၤလာဒံုေလယာဥ္ ကြင္းေရာက္ေနၾကၿပီ။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ဦးႏုတို႕ကို ျပန္ေခၚကာ တပ္မေတာ္လက္ရွိ အင္အားျဖင့္ သူပုန္တို႕လက္မွ ၿမိဳ႕ရြာအားလံုး ျပန္တိုက္ယူခဲ့ သည္။ ဦးႏုအစိုးရ အာဏာဆက္လက္တည္ျမဲခဲ့ သည္။ ထိုသို႔တပ္မေတာ္က ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳ ကြဲေအာင္ လြတ္လပ္ေရး မဆံုး႐ႈံးေအာင္ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေပးျခင္းကို ထိုစဥ္က ကိုယ္ေတြ႕သိ ေသာ ျမန္မာျပည္သူတို႕က ေက်းဇူးတင္ၾကသည္။ ေတာခိုဗကပႏွင့္ က်န္သူပုန္မ်ားက တပ္မေတာ္ သာဝင္မ႐ႈပ္လွ်င္ ငါတို႕ေဒသအလိုက္အာဏာရ ၿပီဟုဆိုကာ ေဒါသထြက္ၾကသည္။ ျမန္မာ့လြတ္ လပ္ေရး ခုရ၊ ခုျပန္ဆံုး႐ႈံး၊ ခုျပန္ၿပီးသူတို႕လက္သို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ေရာက္လာႏိုင္ပါလ်က္ တပ္မေတာ္ ဝင္႐ႈပ္၍ တို႔လာဘ္လြဲရသည္ဟု မေက်မနပ္ျဖစ္ ခဲ့ၾကေပသည္။
အာဏာရ ဖဆပလႀကီးသည္ျပည္တြင္းစစ္ ကိုပရမ္းပတာႏိုင္၊ အာဏာရပါတီ၊ အာဏာရ အစိုးရ၊ အာဏာရဆိုရွယ္လစ္ပါတီတို႕အတြင္းမွ ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆိုရွယ္နီ(ေျမေပၚကြန္ျမဴနစ္ တို႔)ကြဲထြက္သြားသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုတင္ (သန္႔ရွင္း)ႏွင့္ ေဆြၿငိမ္း(တည္ျမဲ)တို႔ ကြဲသြား သည္။ ဟိုဘက္သည္ဘက္ လူသူလက္နက္စု ေဆာင္း၍ ေျမေပၚမွာပင္ ဖဆပလႏွစ္ျခမ္းတို႕ ေသြးေခ်ာင္းစီး စာရင္းရွင္းပြဲလုပ္ၾကေတာ့မည့္ ဆဲဆဲ ဦးႏုကိုယ္တိုင္လန္႕ဖ်ပ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏တပ္မေတာ္အိမ္ေစာင့္အစိုးရကို ဝင္ထိန္း ခိုင္းခဲ့ရသည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊ ၁၉၆ဝျပည့္ႏွစ္ဦးပိုင္း တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလာခဲ့သည္။ ဦးႏု၏ သန္႕ရွင္း ဖဆပလက ႏိုင္၍အာဏာလႊဲေပးသည္။ ဦးႏု၏မထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈေၾကာင့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္လာခဲ့ရ သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု သူပုန္အဖြဲ႕သစ္ မ်ားတိုးလာသည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လဆန္း ရွမ္း ေစာ္ဘြားမူ၊ ရွစ္ျပည္နယ္မူ၊ ဖက္ဒရယ္မႈလႈပ္ရွား မႈႀကီးျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ရွစ္စိတ္ကြဲ၊ ရွစ္ႏိုင္ငံ ခြဲ၊ နယ္ခ်ဲ႕စစ္အုပ္စု(ဆီးတိုး)က အာရွတစ္ခြင္ ဗိုလ္က် စိုးမိုးေစမည့္အေနအထားေရာက္လာ၍ တပ္မေတာ္ကႏိုင္ငံေတာ္ကိုကာကြယ္ခဲ့ရျပန္သည္။

၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တပ္မေတာ္က ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အသည္းအသန္စြဲလမ္း၊ ဆႏၵ ျပင္းျပေသာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေပးခဲ့သည္။ ယင္း အေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံရေသာ လမ္းစဥ္ ပါတီအစိုးရလက္သို႔ ၁၉၇၄ခုႏွစ္မွာပင္ တပ္မ ေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာလႊဲေပးခဲ့သည္။ ထို လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ လက္ဝဲ (ကြန္ျမဴနစ္)မ်ားႏွင့္ လက္ယာ(အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕ အုပ္စု)တို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ပူးေပါင္းကာ ဦးသန္႕အေရး အခင္း၊ အလုပ္သမားအေရးအခင္း၊ မိႈင္းရာျပည့္ ဆူပူမႈႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုးတုိင္းဆူျပည္ပ်က္မႈႀကီး ဖန္တီးခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲစျပဳလာခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈလည္း အိမ္ ေျမႇာင္ေဇာက္ထိုးျပလာသည္။ျပည္ပမွစစ္သေဘၤာ ငါးစင္းအုပ္စုလည္း က်ဴးဝင္လာေနၿပီ။ ၁၈-၉-၈၈ရက္ေန႕တြင္ တပ္မေတာ္ကသာ ဝင္မကာ လွ်င္ ျမန္မာတို႔ ကြၽန္ျပန္ျဖစ္ၿပီ။ ကြၽန္ျပန္မျဖစ္မီ ျပည္တြင္းစစ္မီးက ေျမေပၚအထိ ကူးစက္ ေလာင္ ကြၽမ္းကာ ယေန႔ဆီးရီးယားထက္ အေျခအေန ပိုဆိုးမည္။

အာဏာရ ဖဆပလႀကီးသည္ျပည္တြင္းစစ္ ကိုပရမ္းပတာႏိုင္၊ အာဏာရပါတီ၊ အာဏာရ အစိုးရ၊ အာဏာရဆိုရွယ္လစ္ပါတီတို႕အတြင္းမွ ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆိုရွယ္နီ(ေျမေပၚကြန္ျမဴနစ္ တို႔)ကြဲထြက္သြားသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုတင္ (သန္႔ရွင္း)ႏွင့္ ေဆြၿငိမ္း(တည္ျမဲ)တို႔ ကြဲသြား သည္။ ဟိုဘက္သည္ဘက္ လူသူလက္နက္စု ေဆာင္း၍ ေျမေပၚမွာပင္ ဖဆပလႏွစ္ျခမ္းတို႕ ေသြးေခ်ာင္းစီး စာရင္းရွင္းပြဲလုပ္ၾကေတာ့မည့္ ဆဲဆဲ ဦးႏုကိုယ္တိုင္လန္႕ဖ်ပ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏တပ္မေတာ္အိမ္ေစာင့္အစိုးရကို ဝင္ထိန္း ခိုင္းခဲ့ရသည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊ ၁၉၆ဝျပည့္ႏွစ္ဦးပိုင္း တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလာခဲ့သည္။ ဦးႏု၏ သန္႕ရွင္း ဖဆပလက ႏိုင္၍အာဏာလႊဲေပးသည္။ ဦးႏု၏မထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈေၾကာင့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္လာခဲ့ရ သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု သူပုန္အဖြဲ႕သစ္ မ်ားတိုးလာသည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လဆန္း ရွမ္း ေစာ္ဘြားမူ၊ ရွစ္ျပည္နယ္မူ၊ ဖက္ဒရယ္မႈလႈပ္ရွား မႈႀကီးျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ရွစ္စိတ္ကြဲ၊ ရွစ္ႏိုင္ငံ ခြဲ၊ နယ္ခ်ဲ႕စစ္အုပ္စု(ဆီးတိုး)က အာရွတစ္ခြင္ ဗိုလ္က် စိုးမိုးေစမည့္အေနအထားေရာက္လာ၍ တပ္မေတာ္ကႏိုင္ငံေတာ္ကိုကာကြယ္ခဲ့ရျပန္သည္။
၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တပ္မေတာ္က ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အသည္းအသန္စြဲလမ္း၊ ဆႏၵ ျပင္းျပေသာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေပးခဲ့သည္။ ယင္း အေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံရေသာ လမ္းစဥ္ ပါတီအစိုးရလက္သို႔ ၁၉၇၄ခုႏွစ္မွာပင္ တပ္မ ေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာလႊဲေပးခဲ့သည္။ ထို လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ လက္ဝဲ (ကြန္ျမဴနစ္)မ်ားႏွင့္ လက္ယာ(အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕ အုပ္စု)တို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ပူးေပါင္းကာ ဦးသန္႕အေရး အခင္း၊ အလုပ္သမားအေရးအခင္း၊ မိႈင္းရာျပည့္ ဆူပူမႈႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုးတုိင္ းဆူျပည္ ပ်က္မႈႀကီး ဖန္တီးခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲစျပဳလာခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈလည္း အိမ္ ေျမႇာင္ေဇာက္ထိုးျပလာသည္။ျပည္ပမွစစ္သေဘၤာ ငါးစင္းအုပ္စု လည္း က်ဴးဝင္လာေနၿပီ။ ၁၈-၉-၈၈ရက္ေန႕တြင္ တပ္မေတာ္ကသာ ဝင္မကာ လွ်င္ ျမန္မာတို႔ ကြၽန္ျပန္ျဖစ္ၿပီ။ ကြၽန္ျပန္မျဖစ္မီ ျပည္တြင္းစစ္မီးက ေျမေပၚ အထိ ကူးစက္ ေလာင္ ကြၽမ္းကာ ယေန႔ဆီးရီးယားထက္ အေျခအေန ပိုဆိုးမည္။
တပ္မေတာ္အစိုးရက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရယူေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္၊ အီးယူႏွင့္ အေပါင္းပါတို႔ ပိတ္ဆို႔ေႏွာင့္ယွက္သည့္ၾကားမွ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းဘက္ေပါင္းစံု တည္ ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအခင္းအက်င္း ခုနစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးခဲ့သည္။ ျပည္ သူ ၂၅ သန္းနီးပါးက ေထာက္ခံမဲေပးအတည္ျပဳ ေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒေပၚထြန္းလာခဲ့ သည္။ ဒီကေန႔ ၿဴီ အာဏာရလာႏိုင္ျခင္းမွာ ေတာတြင္းဗကပေက်းဇူးလည္းမဟုတ္၊ အေနာက္ လက္ယာအရင္းရွင္ (နယ္ခ်ဲ႕)တို႔ ေက်းဇူးလည္း မဟုတ္၊ တပ္မေတာ္အစိုးရ(နဝတ၊ နယက)တို႔ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေပၚထြန္းလာေသာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ေက်းဇူးတရားကို အေၾကာင္း ရင္းခံၿပီး ရလာေသာအက်ဳိးရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ဤမွ် ဦးႏု ဖဆပလ၊ဦးေနဝင္း၏လမ္းစဥ္ပါတီတို႔လက္ထက္ မရႏိုင္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အရယူ ေပးခဲ့သည္။ ေနာင္သမၼတသက္တမ္း ၁ဝ ခုစာ မက တည္ေဆာက္ရမည့္ လမ္း၊ တံတား၊ ဆည္၊ တမံ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ စက္႐ံုသစ္မ်ား၊ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးအခင္းအက်င္းမ်ား၊ စက္မႈလယ္ယာအဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား လက္ဖ်ားခါေလာက္ေအာင္ တည္ ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း သည္ ၅၂ သန္းေသာ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုသား တို႔အက်ဳိး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္ေထာင္ေပး ခဲ့ေသာ စတုတၴျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဟု ေခၚရမည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုဖြား ျမန္မာ အားလံုးပိုင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ(လြတ္လပ္ေရး) ႀကီး ပ်က္စီးလုနီးနီးေလးႀကိမ္ (၁) ၁၉၄၈-၄၉-၅ဝ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းအစိုးရအေျခအေနဆိုးမွ တပ္က ကယ္တင္ခဲ့ရျခင္း၊ (၂) ၁၉၅၈-၅၉-၆ဝ ခက္ဖြယ္ရယ္ၾကံဳပါတယ္။ လက္နက္ကယ္ စံုအညီနဲ႔ဆိုေသာ ဖဆပလအကြဲခ်င္း ေျမေပၚ၌ စစ္ခင္းမည့္ေဘးမွ တားဆီးကာကြယ္ေပးခဲ့ျခင္း၊ (၃) ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လရွမ္းေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အေနာက္စစ္အုပ္စု(ဆီးတိုး) အေကာင္ထည္ေဖာ္ ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရွစ္စိတ္ခြဲမည့္ ဖက္ဒရယ္မူ သံေကာင္းဟစ္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲ၊ ကြၽန္ျဖစ္ေရး ေဘးဆိုးမွ တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ခဲ့ရျပန္ျခင္း၊ (၄) ရွစ္ေလးလံုးဆူပူမႈတြင္ ျမန္မာခ်င္းေခါင္းျဖတ္ မႈ ၇ဝခန္႕၊ ျပည္သူ႔ပစၥည္းေဖာက္ထြင္း၊ လုယက္မႈ မ်ားျဖင့္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ လႊမ္းေနခ်ိန္၊ ေရႊၾကာပင္ လူထု ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားက ဘာျဖစ္ျဖစ္ ၾကားျဖတ္ အစိုးရအာဏာေပးဟု ကုန္းေအာ္ေနစဥ္ အေမရိကန္ေရတပ္အုပ္စု က်ဴးဝင္လာသည္ကို ဟန္႔တားျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဤေလးႀကိမ္ေလးလားႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ ေသာ တပ္မေတာ္ကို ဗကပသူပုန္တို႔က သူတို႔ အာဏာရေရးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔၍ဆိုကာ ျပည္ပနယ္ခ်ဲ႕တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသူတို႔လက္ ျပန္ ေရာက္လုဆဲဆဲ ေလးႀကိမ္တုိင္တုိင္ တပ္မေတာ္ က ဝင္႐ႈပ္သည္ဟု ယူဆမုန္းတီးၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကို နယ္ခ်ဲ႕ေတြ ဗကပလို ေသာင္းက်န္းသူေတြ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစေတြက မုန္းၾကတာေပါ့၊ နယ္ခ်ဲ႕ေနာက္လုိက္ ႐ူးမိုက္မိုက္ လက္ေဝခံ၊ ပုဆိန္႐ိုးတို႔က စစ္အာဏာရွင္မ်ား၊ စစ္အစိုးရဟု ပုတ္ခတ္ၾကသည္။ ျပည္သူတို႔က တပ္မေတာ္၏ တုိင္းက်ဳိးျပည္ေဆာင္လုပ္ရပ္မ်ား ကိုသိ၍ အေျခခံဥပေဒတြင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေလးပံုတစ္ပံုက ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို႔၌ ထည့္ထားရန္ လိုလားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူ ၂၅ သန္းနီးနီး က ေထာက္ခံမဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ကြၽန္ေတာ္သည္ သတင္းသိျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကို နားလည္လက္ခံခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကို စတင္တည္ေထာင္သူမွာ ေဒၚစု၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဒုတိယကမၻာ စစ္အၿပီး ႏုိင္ငံေရးတာဝန္မ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ျပန္ယူဖို႔ အခ်ိန္ျပည့္လႈပ္ရွားေနရသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနဝင္းကို တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲတာဝန္ ေပးခဲ့ သည္။ ယေန႔ႏုိင္ငံက အားကိုးေလာက္ေသာ၊ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ စစ္အဂၤါစုံ၊ အရည္ျပည့္တပ္ မေတာ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ပ်ဳိးေထာင္ျမႇင့္ ေပးခဲ့သည္။ ေနာင္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အဆင့္ ဆင့္ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးတို႔က ေအာင္ ဆန္းေျခရာကို နင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕ညႊတ္ကြင္းေရွာင္၊ ျမန္မာ့ေျမတစ္လက္မေတာင္မွ ပဲ့မပါေအာင္ ၾကံ့ ခုိင္စြမ္းရည္ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို ဦး ေဆာင္ခဲ့သည္။
ယေန႔တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္းတို႔ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္ ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္သူကိုကာကြယ္ေရး၊ ျပည္သူတို႔ တစ္ခဲနက္ အတည္ျပဳထားေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ ေရးတာဝန္မ်ားကို မဆုတ္မနစ္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ ေနာက္လိုက္မ်ားက တပ္မေတာ္အေပၚ အဆဲ ေကာင္းေနၾကသလို၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္ကလည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူတို႔အေပၚ သစၥာကို ေစာင့္သိလ်က္ တုိင္းက်ဳိးျပည္က်ဳိးေဆာင္ေန ေပသည္။
ယေန႔ ႏုိင္ငံေရးမုန္တိုင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕ေရးဆူနာမီ မ်ား ေဖာက္ျပန္ထၾ<ြကေနခ်ိန္၊ ကုလသမဂၢကို ¤င္း တို႔အသုံးခ်႐ုံမွလြဲ၍ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ကိုပင္ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ကမၻာပတ္ၿပီး ေမႊေနေသာ နယ္ခ်ဲ႕စစ္အုပ္စု၏ အႏၲရာယ္သည္ ႏိုင္ငံတုိင္း အေပၚ အခ်ိန္မေရြးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေပသည္။ ဤအေျခအေ နတြင္ ႏိုင္ငံအေပၚႏိုင္ငံျခားပေယာဂ၊ ႏုိင္ငံျခားၾသဇာခံ၊ က်ပ္ႏိုင္ငံေရႏွင့္မတင္းတိမ္ ေဒၚလာႏိုင္ငံေရးႏွင့္မွအားရေသာ ေဝေလေလ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ကိုစိတ္မခ်၊ပါတီစုံသည့္အျပင္ ဝါဒစုံ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတၱက်ဳိးမ်ဳိးစုံေသာ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုယ့္လူမ်ဳိး အေပၚ သစၥာရွိရွိ၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအသိျဖင့္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ ျမန္မာ့အင္အားစုမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွာၾကည့္မိသည္။ ေတြ႕ရသည့္ အတိုင္းဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားေရး ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဆုံး အင္အားစုျဖစ္ ေပသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအသင္းဘဝျဖင့္ ၁၇ႏွစ္ တာမွ် တုိင္းက်ဳိးျပည္ျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို အသင္း ဝင္ ၂၆သန္းအင္အားျဖင့္ ပခုံးထမ္းပါဝင္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးအသင္းႀကီး (ယေန႔ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ)သည္ အမ်ဳိးသားေရး ရပ္တည္ခ်က္ မွန္သည္။ ျပည္ပၾသဇာမခံ၊ ကြၽန္ေစာ္မနံေသာ ဒုတိယေျမာက္အင္အားစုအျဖစ္အားထားယုံၾကည္ ထိုက္သည္။

တတိယေျမာက္ အမ်ဳိးသားေရး သစၥာရွိေသာ အင္အားစုကား ရွစ္ေလးလုံးတြင္ အျပဳတ္ႏွံခံရၿပီး ဦးခ်ဳိးဦးႏွိမ္ခံထားရသည့္ တုိင္း ရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ (တစည) ျဖစ္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုလည္း ယေန႔ တစည ကဲ့သို႔ ဦးက်ဳိးေအာင္ ဝိုင္းဝန္းပုတ္ခတ္ ခ်ဳိးႏွိမ္ေန သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုအမ်ဳိး သားေရး သစၥာခံအင္အားစုမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ပါဝင္ၿပီး ထိန္းသိမ္း၊ ထိန္းညႇိ ေပးႏုိင္ပါမွ ႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္ခ်ရသည္။ ျပည္ ေထာင္စုေန႔စဥ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေမာင္ေစတနာ ၏ ‘စစ္မွန္တဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ၾကမလဲ’ ေဆာင္းပါး မွ ေအာက္ပါစာပိုဒ္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပ ရင္း ကြၽန္ေတာ့္ေဆာင္းပါးကို နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါ သည္ခင္ဗ်ား။
”ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားစုအႏိုင္ရၿပီး အစိုးရျဖစ္လာျပန္ေတာ့လည္း NLD အေနနဲ႔ ယခင္သေဘာထားေတြကို လုံးဝမေျပာင္းလဲ၊ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ အဆိုး ျမင္သေဘာထားဟာ ပို၍အားေကာင္းလာပါ တယ္။ အမွန္စင္စစ္ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔တပ္မေတာ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔တက္လာတဲ့ အစိုးရတိုင္း(႕ွီဏ အစိုးရ၊NLD အစိုးရနဲ႔ ေနာက္အစိုးရ)အား အာဏာသုံးရပ္လုံးကို တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ပါတီပိုင္မျဖစ္ ေစဖို႔၊ (အရပ္သားအာဏာရွင္တစ္ပါတီ အစိုးရ မျဖစ္ေစဖို႔) ထိန္းေက်ာင္းကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ NLD အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ တပ္မေတာ္ဟာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ၿပီး တပ္မေတာ္ကို စစ္တန္းလ်ားျပန္ပို႔ႏိုင္မွ စစ္မွန္ တဲ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ အဆိုးျမင္ (ၾငညိ်နအ)ရွိေနဆဲပါ။ ဒီသေဘာထားကို လႊတ္ ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လို႔မရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ (၂၁) ရာစုပင္လုံအစည္းအေဝးကို က်င္းပတာဟာ ႏုိင္ငံ ေရးကြင္းေျပာင္းကစားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ၾက တယ္”

”ဒီညီလာခံရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဟန္ျပ၊ ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္းျပ ခ်က္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး၊ တပ္မေတာ္စစ္တန္း လ်ားျပန္ပို႔ေရးက အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခ အေနေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက ဒီညီလာခံကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုၾကျခင္းဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ပါ။ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရး၊ တပ္မေတာ္ဖယ္ရွားေရးနဲ႔ လုံးဝမပတ္သက္ပါ”
”တပ္မေတာ္က ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း သစ္ကို ကိုယ္တုိင္လည္းေဖာက္ ကိုယ္တုိင္လည္း ဒီလမ္းေၾကာင္းေလွ်ာက္ေနပါတယ္။ ဒီလမ္း ေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္သူတိုင္းအား မိတ္ဖက္လို႔ သေဘာထားရွိတဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီကို လိုလား တဲ့ အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမို ကေရစီေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမဟုတ္ပါ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုတာကလည္း အနာဂတ္စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိပါတယ္။ အရပ္သားအာဏာရွင္ တစ္ပါတီစနစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ မဟုတ္ပါ”


Leave a Reply