ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိ အသေရပ်က္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးသားထုတ္လႊင္႔သူအား တုိင္ၾကား

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင္႔ ပါတီအႀကီးအကဲမ်ားအေပၚ မမွန္မကန္ ေရးသားထုတ္လႊင္႔မႈတစ္ခုကုိ Moe Zaw Account မွ 2015 Demo Pa Yit Group လူမႈကြန္ယက္တြင္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁) ရက္ေန႔ ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ ေတြ႔ရွိရသျဖင္႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိ မဟုတ္မမွန္ ေရးသား ျဖန္႔ခ်ီသူ Moe Zaw ဆုိသူအား စုံစမ္းေဖၚထုတ္ အေရးယူေပးရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပ ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

14469624_437696809738785_1212332170618317565_n

ထုိ Account ပုိင္ရွင္သည္ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒျဖစ္သည္႔ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ(၆၆-ဃ) အရ ဆက္သြယ္ ေရးကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးၿပဳ၍ အသေရဖ်က္ၿခင္း၊ ေနွာင့္ယွက္ၿခင္း ဆုိသည့္အခ်က္ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ေနၿပီး ပုဒ္မ ၆၈ အရလည္း မမွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မရိုးမေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ဖမ္းယူ ျခင္း၊ ပို႔လႊတ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခိ်ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပးေဝျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားႏွင္႔ အက်ံဴး၀င္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။


Leave a Reply