မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ေအာကိတိုဘာ (၃) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက တိုင္းေဒသႀကီးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပါတီလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ ခ႐ိုင္အသီးသီး မွ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက မိမိတို႔ခ႐ိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပါတီဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ပါတီဝင္အင္အား အေျခအေန၊ စည္း႐ုံးေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထား ရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ၿမိဳ႔နယ္အသီးသီးမွ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပါတီဖြဲ႔စည္းမႈ၊ တာဝန္ခြဲေဝထားရွိမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ မီဒီယာကိစၥရပ္မ်ား စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အေထြေထြကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခ့ဲကာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကား၍ အစည္းအေဝးကို႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ခုနစ္ခ႐ိုင္မွ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္ မွ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၁၂ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ


Leave a Reply