လူမ်ဳိးေရး တင္းမာမႈမ်ားၾကားမွ ေဘာ့စနီးယားဆာ့ဘ္တို႔ အျငင္းပြားဖြယ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ

14483782_1245415622149252_343532733_n

ေဘာ့စနီးယားတြင္ လူမ်ဳိးေရးတင္းမာမႈမ်ား ႀကီးထြားလာမည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ မဲေပးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ေဘာ့စနီးယားအထက္ခံု႐ံုး၏ သတိေပးမႈ ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို အာခံကာ အျငင္းပြားဖြယ္ အမ်ဳိးသား႐ံုးပိတ္ရက္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲကို တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပခဲ့ၾကသည္ဟု Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ကို အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ သင့္၊ မသင့္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ၁၉၉၂ တြင္ ေဘးစနီးယားယားႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မဲေပးမႈရလဒ္မ်ားကို မဲ႐ံုပိတ္ၿပီး ေနာက္ ၄၈ နာရီအတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း စီစဥ္က်င္းပသူ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

၎႐ံုးပိတ္ရက္သည္ ဆားဗီးယားေအာ္သိုေဒါ့ဂ္ ခရစ္ယာန္႐ံုးပိတ္ရက္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည့္အျပင္ ရီပတ္ဘလစ္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ မြတ္ဆလင္ ဘာသာဝင္ ေဘာ့စနစ္မ်ားႏွင့္ ကက္သိုလစ္ ဘာသာဝင္ ခ႐ုတ္ တို႔ကိုလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ဆာရာေဂ်ဗို အေျခစိုက္ အေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုးက အဆံုးအျဖတ္ေပးထားၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲကိုလည္း က်င္းပျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္သည္ ၁၉၉၂ တြင္ ေဘာ့စနီးယားမွခြဲထြက္ရန္ ဆာ့ဘ္တို႔က လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာခဲ့ေသာေန႔ ျဖစ္သည္။ ဆာ့ဘ္လူမ်ဳိးမ်ားက ၎တို႔ သီးသန္႔ႏိုင္ငံျဖစ္ေစရန္ ၎နယ္ေျမအတြင္းမွ ေဘာ့စနစ္ႏွင့္ ခ႐ုတ္ လူမ်ဳိးမ်ားကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး ဥေရာပတြင္ ေသြးစြန္းမႈ အႀကီးမားဆံုး ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့သည္။

ဆာ့ဘ္အစိုးရက အမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခံု႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခား ျပည္သူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျဖစ္ေစရန္ ႐ံုးပိတ္ရက္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဆႏၵခံယူပြဲၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားထားသည္။

အမ်ားစုကမူ ဆာ့ဘ္ေခါင္းေဆာင္ မီလိုရတ္ဒိုေဒါက္သည္ ခံု႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အာခံျခင္းအားျဖင့္ စစ္ပြဲအလြန္ ဆာရာေဂ်ဗိုမွ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ခြဲထြက္ေရး ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၎အျငင္းပြားဖြယ္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔က ေတာင္းဆိုထား ေသာ္လည္း ႐ုရွားကမူ ယင္းဆႏၵခံယူပြဲကို ေထာက္ခံ အားေပးလ်က္ရွိသည္။ # The Voice


Leave a Reply