ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၁)ပါတီ၏ ပူးတြဲ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံလြင္လမ္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးတြင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၁၁)ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စက္တင္ဘာ (၁၆) ရက္က ေတြ႔ဆံုၿပီး သေဘာထားေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္ အျပည္အစံုမွာ –

14368692_429847350523731_7628246607666195424_n

                                                       ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္   (၁၃၇၈ခုႏွစ္ေတာ္သလင္းလျပည့္)

၁။      ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥအတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္အား ၂၄-၈-၂ဝ၁၆ ေန႔တြင္ တရားဝင္ ဖြဲ႔စည္း၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂။       ေကာ္မရွင္စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကပင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈျဖင္႔ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးၾကီးအဆို တင္သြင္းကန္႔ကြက္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္  ၁၄-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အထူးအစည္းအေ၀း ေခၚယူၿပီး ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္အား အသိအမွတ္မျပဳသင့္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းၿပီး ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား အေလးအနက္ ေထာက္ခံပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဥပေဒသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒ၏လုပ္ပိုင္ခြင္႔တြင္ မပါ၀င္ေသာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ကို ထပ္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အမိန္႔မွာ မူလကပင္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔က အေလးအနက္ ခံယူထားပါသည္။

၃။       မိမိတို႔ပါတီမ်ားသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလာမႈမ်ားအရ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔က ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚ အထူးစိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေန ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္-

(က)   ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္မျပဳသည့္ ”႐ိုဟင္ဂ်ာ” လူမ်ဳိးအမည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ လိုက္ေလ်ာ ခြင့္ျပဳသြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္လွ်က္ရွိျခင္း။

 ( ခ)  ဆူပူအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လုယက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သီးျခားနယ္ေျမေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူအမ်ားေသေၾက ပ်က္စီးခဲ့ ရသည့္ သမိုင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ကန္႔ကြက္ထားသည့္ ‘႐ိုဟင္ဂ်ာ’ လူမ်ဳိးအမည္ သံုးစြဲျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္သာမက ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား လက္မခံသည့္ ၾကားအမည္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အစားထိုးအသံုးျပဳလာေစျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကို စိုးရိမ္လွ်က ရွိျခင္း။

( ဂ)   ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္ျမင့္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ”KIO နယ္ေျမ အတြင္း ‘႐ိုဟင္ဂ်ာ’ အမည္ခံ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အေျခစိုက္ေနထိုင္ခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုမႈရွိသည္” ဟု မီဒီယာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းႏွင့္ လူမ်ဳိးအမည္ခံသူတို႔ ေပါင္းစပ္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း “သီးျခားနယ္ေျမ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာႏိုင္ျခင္း၊ ၎ျဖစ္ရပ္မွတစ္ဆင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ တရား မဝင္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေရာက္ရွိေနၾကေသာ ‘႐ိုဟင္ဂ်ာ’ အမည္ခံသူမ်ားက ၎တို႔အတြက္ သီးျခားနယ္ေျမ ထူေထာင္ခြင့္ရၿပီ ဟူေသာယူဆခ်က္ျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားဝင္လာေရာက္ ပူးေပါင္း ေနထိုင္ခြင့္မ်ား ဖန္တီးလာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ေကာက္ေၾကာင္း ယိုယြင္းပ်က္စီး ရေတာ့မည့္ အေျခအေနဆိုးကို ေတြးေတာပူပန္ စိုးရိမ္လွ်က္ရွိျခင္း။

(ဃ)   (၁၂)လၾကာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေကာ္မရွင္အသံုးစရိတ္ေငြမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ရရွိေနသည္/ အထူး သျဖင့္ OIC အဖြဲ႔အစည္းအကူအညီျဖင့္ ရယူ ေဆာင္ရြက္ မည္ကို သံသယစိတ္မ်ားျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ မႈမ်ားရွိေနျခင္း။

(င)    ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္သာ တိုင္းတာစိစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္႐ံုမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကိုပါ အဓိကထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္အား လ်စ္လ်ဴ ႐ႈသြားမည္ကို စိုးရိမ္လွ်က္ ရွိျခင္း။

(စ)    အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕တို႔က တစ္ဖက္သတ္ အေျခအျမစ္မရွိ လုပ္ၾကံဖန္တီး စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ဤေကာ္မရွင္က ထပ္မံတင္ျပ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ (Responsible to Protection = R to P) Doctrine ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေၾကာင္းျပ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ (Humanitarian Intervention) ကို ကိုင္စြဲက်င့္သံုးလာမည္႔ အလား အလာကို စိုးရိမ္လွ်က္ရွိျခင္း။

၄။       ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟူသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔အသံကို အေလးထားရၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က တခဲနက္ အတည္ျပဳ ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေလးထား တုံ႔ျပန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား အားလုံးတုိ႔၏ ဆႏၵႏွင့္ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္မည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာပါက လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင္႔ ေပၚေပါက္လာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ တာ၀န္က်ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

14352298_429865103855289_2225659019286625208_o