သတင္းအတုမ်ားကို တားဆီးရန္ Facebook ႏွင့္ Twitter က ကြန္ရက္တစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

Facebook ႏွင့္ Twitter သည္ လူမႈေရး မီဒီယာေပၚမွ သတင္းအတုမ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာကုမၸဏီ ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ပါဝင္ေသာ ကြန္ရက္ တစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။

facebook-twitter-640x0

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လက တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ First Draft Coalition ကို Alphabet Inc ၏ Google မွ ပံ့ပိုး ထားသည္။ ၎သည္ လူမႈေရးမီဒီယာသံုးစြဲသူမ်ားအၾကား သတင္းေရးသားဖတ္႐ႈမႈ အေလ့အထ ျမႇင့္တင္ရန္ voluntary code တစ္ခု ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားအား အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အတည္ျပဳႏိုင္မည့္ platform တစ္ခုကို စတင္ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္သည္။

၎ platform ကို ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါအဖြဲ႔၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ို္က္တာ ယန္နီဆာဂ်င့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

First Draft အဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ New York Times, Washington Post, BuzzFeed News, Agence France-Presse ႏွင့္ CNN တို႔ပါဝင္သည္။

ကမၻာ့အႀကီးဆံုး လူမႈေရးမီဒီယာကြန္ရက္ျဖစ္ၿပီး တစ္လလွ်င္ သံုးစြဲသူ ၁.၇ ဘီလ်ံခန္႔ရိွသည့္ Facebook သည္ သတင္းအတုမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ားကို ျဖန္႔ေဝမႈတြင္ အဓိကက်သည့္ေနရာမွ ပါဝင္ေသာ ေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

Twitter တြင္မူ ေန႔စဥ္သံုးစြဲသူ သန္း ၁၄၀ ခန္႔ရိွၿပီး ၾကားျဖတ္သတင္းမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ အေၾကာင္း အရာမ်ား ျဖန္႔ေဝရာတြင္ အဓိကက်သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရိွသည္။

# Internet Journal


Leave a Reply