ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ၾကား ဆက္ဆံေရးပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က တ႐ုတ္ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ေျပာၾကား

ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္တုိ႔အၾကား ဆက္ဆံေရးကို ယခုထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ၌ ေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒တုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္တြင္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး၌ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊားႏုိင္သည္ကို သမုိင္းတြင္ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကို ပုိမုိအေလးထားရမည္ျဖစ္္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟု ယင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ အေရးပါသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္းကိုလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ သတင္းအခ်က္အ လက္ဖလွယ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသစီမံခန္႔ ခြဲေရးဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုုခရီးစဥ္ သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ အၾကား အားသစ္ေလာင္းသည့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၌ ထည့္သြင္းထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးတုိးျမႇင့္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အကူအညီေပးမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား အျပန္အလွန္ခ်စ္ ၾကည္ေရးခရီးလည္ပတ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ သတင္း အခ်က္အလက္ ဖလွယ္မႈ၊ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရသည္။

# 7 Day Daily


Leave a Reply