ပုသိမ္ခရုိင္ပါတီႏွင့္ ေရၾကည္ျမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ခရုိင္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးဝင္း ဦးေဆာင္၍ ခရုိင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားလိုက္ပါကာ စက္တင္ဘာ (၇) ရက္ ေန႔လည္ (၁၂:၄၅) အခ်ိန္တြင္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ႔ပါသည္။

ယင္းေတြ႔ဆုံပြဲ၌ ခရုိင္ပါတီဥကၠဌမွ ေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီဝင္အင္အားမ်ား မွန္စြာစိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးနယ္ေျမ တာဝန္ခံမ်ားအေနျဖင့္ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား/ပါတီတြင္း စည္းရုံးညီညႊတ္မႈရွိေရး၊ ျပည္သူ႔ အသံမ်ား ၾကားေအာင္နားေထာင္ျပီး ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ရန္ ခရုိင္ပါတီအေနျဖင့္လည္း ျမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး အေကာင္းဆုံးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာႀကား ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းမွ ျမိဳ႕နယ္၏ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားကာ ပုသိမ္ခရုိင္
ေကာ္မတီမ်ားမွလည္း မိမိတို႔က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
usdp Ayeyarwady Region News


Leave a Reply