အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ ႏုိင္ငံေရးလိုလားခ်က္အားလံုးကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ အေျခခံ၍သာ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ တင္သြင္း

အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ ႏုိင္ငံေရးလိုလားခ်က္အားလံုးကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ အေျခခံ၍သာ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ စတုတၳေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ တပ္မေတာ္၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္သြင္းရာတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနလင္းထြန္းက တင္သြင္းေျပာၾကားရာတြင္ ထိုသို႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါတပ္မေတာ္၏ သေဘာထား စာတမ္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ သဘာ၀ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ စာတမ္းတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ား၏ နယ္နိမိတ္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈကို အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား တန္းတူ အခြင့္ အေရးေပးထားျခင္း၊ လူမ်ဳိးစု လႊတ္ေတာ္ဟု ေခၚဆိုႏုိင္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတ္ာႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးထားျခင္းစသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ ဥပေဒျပဳေရးတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ထားရွိျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စု (ဗဟို) အစိုးရႏွင့္ ေဒသယူနစ္ အစိုးရမ်ားရွိျခင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွစ္ရပ္အား ပိုင္းျခားေပးထားျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္သယံဇာတမ်ားအား အစိုးရႏွစ္ရပ္ၾကား ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈကို ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း၊ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒရွိျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး ထားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အဆိုပါစာတမ္း၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ က႑တြင္လည္း တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒေျခာက္ရပ္ကို ခ်မွတ္ ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္သည့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႔မ်ားကိုမွ် ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ စြက္ဖက္ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ တပ္မေတာ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို Standard Army ျဖစ္ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္ေဆာက္သြားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ကိုအေျခခံၿပီး မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လံုမွ လမ္းဖြင့္ ေပးထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း၊ ပါ၀င္ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပ ေျမပံုႏွင့္အညီ DDR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ DDR/SSR လုပ္ငန္းစဥ္ကို အျမန္ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ားကို သံုးႏွစ္မွငါးႏွစ္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးတာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ ကို မ႑ိဳင္ျပဳ၍ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္ လံုးက ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း တင္ျပခဲ့သည္။

‘‘ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) အရသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ သည့္ အရပ္သားအစိုးရမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစိုးရမ်ားလက္ထက္တြင္ NCA စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးဥပေဒျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုသာ အေျခခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္လိုသည့္ အခ်က္ မ်ားကို အခန္း ၁၂ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ ႏုိင္ငံေရးလိုလားခ်က္အားလံုးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)အေပၚ အေျခခံ၍သာ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို အေလးအနက္ထား တင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္’’ ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနလင္းထြန္းက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း ခဲ့သည္။

# Eleven


 


Leave a Reply