နယ္နိမိတ္မသတ္မွတ္ရေသးသည့္နယ္ေျမကုိ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္၀င္ရန္ ထုိင္းအစိုးရႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဆို ယူနက္စကိုေထာက္ခံ

နယ္နိမိတ္အျဖစ္မသတ္မွတ္ရေသးေသာ သစ္ေတာထူထပ္သည့္ေဒသကို ထုိင္းႏိုင္ငံအစိုးရက ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းတင္သြင္းခဲ့သည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဆိုကို ယူနက္စကိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ယူနက္စကို အစည္းအေဝးကိုတက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေလ့လာသူအျဖစ္တက္ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ယူနက္စကို က အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈမျပတ္ခဲ့ေပမယ့္ ယူနက္စကိုက ျမန္မာအစိုးရဘက္က တင္ျပတာကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါ စဥ္းစားစရာအခ်က္အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းမယ္ဆိုေတာ့ အေျခအေန ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္’’ ဟု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ေသာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာေနရာကို ကန္႔ကရာခ်န္ သဘာဝသစ္ေတာအျဖစ္ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငံက ယူနက္စကိုဘုတ္အဖြဲ႔သို႔ ဇူလိုင္လက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သဘာဝသစ္ေတာျဖစ္ၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲႂကြယ္ဝသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသျဖင့္ သဘာဝေတာအတြင္း က်င္လည္ က်က္စားေနသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားလည္းရွိ၍ ထုိင္းႏိုင္ငံက ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္ သဘာဝေတာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း ျမန္မာဘက္က အဆိုတင္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံက အမည္ေပးထားသည့္ ကန္႔ကရာခ်န္သဘာဝေတာသည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ ရွိၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါသဘာဝေတာသည္ ဟက္တာေပါင္း ေလးသိန္းေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းသျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ႐ိုင္ႀကီးသံုးခုႏွင့္လည္း ထိစပ္ေနသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္က ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္စာရင္းသို႔ တင္သြင္းရျခင္းမွာ ကန္႔ကရာခ်န္သဘာ၀ေတာတြင္ ၎တို႔ႏိုင္ငံ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ျမစ္ႀကီးေလးစင္းရွိၿပီး သဘာဝထိန္းသိမ္းနယ္ေျမတစ္ခုႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွစ္ခု ရွိေနသည္။ ယင္းသစ္ေတာအတြင္း အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္လည္း ထုိင္းအစိုးရက လ်ာထား သည္။

ထို႔အျပင္ ကန္႔ကရာခ်န္သဘာဝေတာႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သံုးခုႏွင့္လည္း ထိစပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ထုိင္းအစိုးရက ဆိုသည္။ အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာ၊ မိုးသစ္ေတာမ်ား ေတြ႔ရွိရသည့္ အင္ဒို-မေလး ယန္းဂေဟေဒသလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံက တင္သြင္းထားသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ အဆိုပါသစ္ေတာသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းကို ထိန္းညိႇ ရာ၌ အေရးပါေသာ သစ္ေတာျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုမွ်တမႈကိုလည္း ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

# 7 Day Daily


Leave a Reply