တိုင္းေဒသႀကီး၊/ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ (၆၇)၊ အပိုဒ္ခြဲ (က)၊ (ည)၊ (ဋ) ႏွင့္ ပါတီအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အပိုဒ္ (၂၇)၊ အပိုဒ္ခြဲငယ္ (ဆ)၊ အပိုဒ္ခြဲ ငယ္စိ္တ္ (၆)၊ (၇) တို႔အရ ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး ဗဟို ေကာ္မတီ၏ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား ၎တို႔အမည္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲပါ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔မွစ၍ တာ၀န္ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္ –

(၁) ဦးရာ၀မ္းဂ်ဳံ ကခ်င္ျပည္နယ္
(၂) ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း ကယားျပည္နယ္
(၃) ဦးေစာျမင့္ဦး ကရင္ျပည္နယ္
(၄) ေဒါက္တာမႈထန္ ခ်င္းျပည္နယ္
(၅) ေဒါက္တာျမင့္သိန္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး
(၆) ဦးခ်စ္သန္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
(၇) ဦးေစာေမာ္ထြန္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး
(၈) ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
(၉) ဦး၀င္းေမာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
(၁၀) ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း မြန္ျပည္နယ္
(၁၁) ေဒါက္တာစန္းေရႊ ရခိုင္ျပည္နယ္
(၁၂) ဦးခင္ေမာင္စိုး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
(၁၃) ဦးသန္း၀င္း ရွမ္းျပည္နယ္
(၁၄) ဦးဥာဏ္၀င္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
(၁၅) ဦးေ၀လြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ


Leave a Reply