တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္း ရာထူးအခ်ိဳ႕ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္

တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းလိႈင္တို႔အား ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အသီးသီးရာထူးတိုး ျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး တပ္မေတာ္အတြင္း ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ရာထူးအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလတပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ပူးတြဲတာ၀န္ယူထားသည့္ ညိွနိူင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း ၊ေရ၊ေလ) ရာထူးေနရာ၊ တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ေနရာ၊ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ေနရာတို႔အပါအ၀င္ တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴး ေနရာအခ်ိဳ ့တို႔ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရာထူးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး က တပ္မေတာ္ ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း ၊ေရ၊ေလ)၊ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္ က တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းလႈင္က စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး ၫိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအး၀င္း တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္၊  ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္လင္းေဒြး စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၀င္းမင္းထြန္း တုိင္းမွဴး၊ အေရွ႕ပိုင္း တုိင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းလႈိင္ တုိင္းမွဴး၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ လင္းေအာင္ တုိင္းမွဴး၊ ကမ္း႐ိုး တန္းေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုး တုိင္းမွဴး၊ အေနာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သက္ပုံ တုိင္းမွဴး၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ စသျဖင့္တိုးျမွင့္ ေျပာင္းလဲခန္႔ထားခဲ့သည္ဟုလည္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

# Mizzima


Leave a Reply