ဂူဂဲလ္ မွ အသံုးျပဳသူစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ Pop-up ေၾကာ္ျငာမ်ားပါ၀င္သည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို အေရး ယူမည္

ဆီလီကြန္ေဗးလ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၅

ဂူဂဲလ္မွ ၎၏၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းရာ၌ Pop-up ေၾကာ္ျငာမ်ားပါ၀င္ေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို အေရးယူမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း The Verge သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

Google

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Pop-up ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို နည္းအမ်ိဳမ်ိဳးျဖင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစ ေသာေၾကာင့္ အေရးယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂူဂဲလ္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါသည္။

ယင္းေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ ၀က္ဘ္ဆိုက္၏ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို Click ျပဳလုပ္မိရံုျဖင့္ ထည့္သြင္းထားေသာ ေၾကာ္ျငာ မွာ Browser မွ အျခား လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူ၏ ေဒတာအသံုး ျပဳမူ ကုန္က်စရိတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္လိုေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္သို႔ ၀င္ေရာက္ ရန္ေႏွးေကြးျခင္းစေသာ စိတ္ရႈပ္စရာမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟုသိရသည္။

ဂူဂဲလ္သည္ ၎၏ ၀က္ဘ္ဆာဗာေပၚတြင္ Pop-up မွ ျဖစ္ေပၚေစေသာ Cookies မ်ားေၾကာင့္ အျခားမလိုလား အပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အထက္ပါသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

# Democracytoday


Leave a Reply