ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ(၂ဝ၁၆) ဒုတိယေန႔ဆက္လက္က်င္းပေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳသည္႕ဥကၠ႒ႏွင္႕ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားကတိသစၥာျပဳ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ(၂ဝ၁၆) ဒုတိယေန႔အခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ညီလာခံခန္းမ၌ ဆက္လက္က်င္းပခ့ဲသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ပါတီဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတို႔ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳသည့္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ (၂ဝ၁၆)ဒုတိယေန႔ အခမ္းအနား နံနက္ပိုင္းတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ဦးအုန္းျမင့္၊ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဦးေဝ လြင္တို႔ကေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အခမ္း အနားမွဴးအျဖစ္ ေဒါက္တာ ေမာင္ ေမာင္ေဌးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ဦးစန္းကိုတို႕ကေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ပြဲႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဦးေဌးဦးက ဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားရာတြင္ ”ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအဆင့္ကစၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ားကို သတ္မွတ္ကာလမ်ားမွာ တစ္ဆင့္ ၿပီးတစ္ဆင့္ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ ႏုိင္ခဲ့ၾကတာ အခုဆိုရင္ ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးႀကီး က်င္းပႏုိင္ခဲ့တဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။အဆင့္ဆင့္ေသာ မ်က္ႏွာစံုညီအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးမ်ားမွာ ပါတီက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္ ေသာေကာ္မတီမ်ားအလိုက္ ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ဆႏၵျပဳ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက ပါတီညီလာခံ(၂ဝ၁၆)ကို တက္ ေရာက္မည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ၄င္းကအဆင့္ ဆင့္ေသာ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္း အေဝးႏွင့္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္း ေရးမ်ားတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မရွင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သကဲ့သို႔ပါတီညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္မွစ၍ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခ်ိန္အထိ ေအာင္ျမင္ေခ်ာ ေမြ႕စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ ရွင္ႏွင့္ ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြး ခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး ဗဟိုေကာ္မတီ တို႔ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အလိုက္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ အရန္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားကို လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳ တင္ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ တြင္ အဓိကက်သည့္အခ်က္အခ်ဳိ႕ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ ထပ္မံ တင္ျပလိုေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
”ပထမအခ်က္ကေတာ့ ပါတီ အေပၚယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ၊ သစၥာ ေစာင့္သိမႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ ကာယကံရွင္ရဲ႕ဆႏၵ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္က ေတာ့ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိမႈျဖစ္ပါတယ္။ စတုတၴ အခ်က္ကေတာ့ ပါတီဝင္မ်ားရဲ႕ သေဘာထားျဖစ္ပါတယ္။ ပၪၥမ အခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူလူထု အၾကည္ညိဳပ်က္ေစတဲ့ျပည္သူလူထု အတြင္း စည္း႐ံုးမႈထိခိုက္ေစႏုိင္တဲ့ အခ်က္မ်ားႏွင့္လြတ္ကင္းဖို႔ျဖစ္ပါ တယ္။ဆ႒မအခ်က္ကေတာ့ အေျခ အေနေပးမႈျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္ မရွင္ဥကၠ႒ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။
ထို႕ေနာက္သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မ တီမ်ားက ပါတီညီလာခံသို႕ တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အလိုက္ အမည္စာရင္းမ်ား တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြး ခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ပါတီေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္က စိစစ္ အတည္ျပဳထားသည့္ ဗဟိုေကာ္မ တီဝင္၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ၏အမည္စာရင္းအား ပါတီေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက ပါတီညီလာခံသို႔တင္ သြင္းခဲ့ၿပီး သဘာပတိက ညီလာခံ ၏သေဘာထားရယူ၍ အတည္ျပဳ ေၾကညာခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား အတြင္းမွ ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ႏွင့္ ပါတီေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ ေရြးခ်ယ္ ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ အမည္စာရင္းကို ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္မွ ပါတီညီလာခံသို႕ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး သဘာပတိက ညီ လာခံ၏သေဘာထားရယူ၍အတည္ ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ (၂ဝ၁၆)ဒုတိယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ဦးတင္ထြတ္၊ ဦးစိုးႏိုင္၊ဦးရဲျမင့္တို႕က ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ပါတီဥကၠ႒၊ဒုတိယဥကၠ႒၊အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးတို႕ႏွင့္ အတြင္း ေရးမွဴးမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္က ပါတီညီလာခံသို႔ တင္သြင္းခဲ့ကာ သဘာပတိက ညီ လာခံသို႕တင္သြင္းျခင္းကို အတည္ ျပဳမွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ သည္။ထို႕ေနာက္ညီလာခံကအတည္ ျပဳထားသည့္ပါတီဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒အပါအဝင္ ဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္။

Union daily


Leave a Reply