တိုင္းေဒသႀကီး၊/ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ (၆၇)၊ အပိုဒ္ခြဲ (က)၊ (ည)၊ (ဋ) ႏွင့္ ပါတီအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အပိုဒ္ (၂၇)၊ အပိုဒ္ခြဲငယ္ (ဆ)၊ အပိုဒ္ခြဲ ငယ္စိ္တ္ (၆)၊ (၇) တို႔အရ ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၎တို႔အမည္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲပါ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔မွစ၍ တာ၀န္ေပးအပ္လိုက္သည္-

( ၁) ဦးစိုးသိန္း ကခ်င္ျပည္နယ္
( ၂) ဦးေဌးရယ္ ကယားျပည္နယ္
( ၃) ဦးစန္းကို ကရင္ျပည္နယ္
( ၄) ဦးက်ဳံးဘိခ္ ခ်င္းျပည္နယ္
( ၅) ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
( ၆) ဦးေနမ်ဳိး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
( ၇) ဦးညီညီျမင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပိုင္း)
( ၈) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)
( ၉) ဦးဆန္းညြန္႔ေအာင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
(၁၀) ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
(၁၁) ဦး၀င္းေမာ္ဦး မြန္ျပည္နယ္
(၁၂) ဦးသန္းေ၀ ရခိုင္ျပည္နယ္
(၁၃) ဦးသာ၀င္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
(၁၄) ဦးခြန္သိန္းေမာင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)
(၁၅) ေဒါက္တာလဆိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)
(၁၆) ဦးစိုင္းေက်ာ္လွ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)
(ဎ၇) ဦး၀င္းကိုကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
(၁၈) ဦးေဌး၀င္း ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ


Leave a Reply