ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေရးေတာင္းဆို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ႏုိင္မည့္ တိက်ေသာ မူေဘာင္အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းရန္၊ အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ခြင့္ရရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ားမ တန္းတူေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔ရွစ္ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔ အစည္းသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆံု၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားစဥ္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားလြန္ကာလမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပးရန္ႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႐ႈေထာင့္အျမင္ျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာတမ္းတင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ စသည့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆို ထားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၏ နည္းပညာအႀကံေပးအဖြဲ႔မ်ားတြင္ က်ားမေရးရာ အႀကံေပးထည့္သြင္းရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းကို ခန္႔အပ္ႏုိင္မည့္သူအား စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ ရမည္ဟုဆိုေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ က်ားမတန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေမစံပယ္ျဖဴက ေျပာသည္။

‘‘ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြက ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္လို႔ ေျပာတယ္’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရးအဖြဲ႔က ခန္႔အပ္ရန္ သင့္ေတာ္မည့္သူ စာရင္း မ်ားကို အႀကံျပဳ တင္ျပမည္ဟု ဆိုသည္။

ထုိိသို႔ေတာင္းဆိုရျခင္းမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားအၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မူလခ်မွတ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၏ အဆိုျပဳခ်က္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ဟူသည့္ အခ်က္ကို ျဖဳတ္ခ်မသြားေစလိုဘဲ ပါဝင္မႈတိက်ႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္ဟု ေဒၚေမစံပယ္ျဖဴက ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း အဆင့္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားေပးမည္ဟု သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အေၾကာင္းျပန္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ားမတန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ‘‘ဘယ္ ေဆြးေႏြးပြဲမဆို အဆင့္ေတြ အဆင့္ေတြတိုင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါဝင္ေစခ်င္တာပါ’’ဟု ေဒၚေမစံပယ္ျဖဴက ေျပာသည္။ # 7 Day Daily


Leave a Reply