ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ (၂၀၁၆) ဒုတိယေန႔အခမ္းအနားတြင္ ညီလာခံက ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳသည့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား

 

၁။       ဦးသန္းေဌး                            ဥကၠ႒

၂။       ဦးျမတ္ဟိန္း                           ဒု-ဥကၠ႒

၃။       ဦးသက္ႏုိင္၀င္း                        အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

၄။       ဦးပိုက္ေထြး                           အတြင္းေရးမွဴး

၅။       ဦးသန္းထြန္း                           အတြင္းေရးမွဴး

၆။       ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး           အတြင္းေရးမွဴး

၇။       ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္                     အတြင္းေရးမွဴး

၈။       ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္               အတြင္းေရးမွဴး

၉။       ဦးစိုးႏိုင္                                ဥကၠ႒၊ ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ

၁၀။     ဦးခင္ရီ                                 ဥကၠ႒၊ ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ

၁၁။     ဦးျမင့္စိုး                                ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၁၂။     ဦးေသာင္းေအး                        ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၁၃။     ဦးေအာင္ထြန္း                        ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၁၄။     ဦးလွသိန္းေဆြ                        ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၁၅။     ဦးသူရိန္ေဇာ္                          ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၁၆။     ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း                    ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၁၇။     ေဒါက္တာေမာင္သင္း                ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၁၈။     ေဒၚနန္းနီနီေအး                       ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၁၉။     ေဒါက္တာစိုင္းဆိုင္ေက်ာက္ဆမ္     ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၂၀။     ဦးလင္းေဇာ္ထြန္း                      ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၂၁။     ဦးေအာင္တင္ျမင့္                     ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၂၂။     ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး             ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၂၃။     ဦးလွသိန္း                             ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၂၄။     ဦးရား၀မ္းဂ်ဳံ                           ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၂၅။     ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း                 ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၂၆။     ဦးေစာျမင့္ဦး                           ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၂၇။     ေဒါက္တာမႈထန္                      ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၂၈။     ေဒါက္တာျမင့္သိန္း                   ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၂၉။     ဦးခ်စ္သန္း                            ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၃၀။     ဦးေစာေမာ္ထြန္း                      ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၃၁။     ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး           ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၃၂။     ဦး၀င္းေမာင္                           ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၃၃။     ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း                  ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၃၄။     ေဒါက္တာစန္းေရႊ                     ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၃၅။     ဦးခင္ေမာင္စိုး                         ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၃၆။     ဦးသန္း၀င္း                            ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၃၇။     ဦးဥာဏ္လင္း                          ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၃၈။     ဦးေ၀လြင္                              ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ


Leave a Reply