ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ (၂၀၁၆) ဒုတိယေန႔အခမ္းအနားတြင္ ညီလာခံက ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳသည့္ ဗဟိုနာယကအဖြဲ႔ ( ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ)

၁။       ဦးသိန္းစိန္

၂။       ဦးေဌးဦး

၃။       သူရဦးေအးျမင့္

၄။       ဦးေသာင္း

၅။       ဦးစိုးသာ

၆။       ဦးလြန္းသီ

၇။       ဦးတင္ထြတ္

၈။       သူရဦးျမင့္ေမာင္

၉။       ဦးခင္ေအာင္ျမင့္


 


Leave a Reply