အမ်ဳိးသမီးထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေက်ာက္မဲတြင္ျပဳလုပ္

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ခ႐ိုင္ျပည္ေထာင္ စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေက်ာက္မဲ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႏွင့္ေမတၱာစမ္းေရနယ္လွည့္က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပရဟိတအဖြဲ႕ တို႔ပူးေပါင္း၍ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ တြင္း အမ်ဳိးသမီးထုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ကေျပာသည္။

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးထု က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈျပဳလုပ္ရာ၌ ယခုလ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာက္မဲ ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး၌ လည္း ေကာင္း၊ ယေန႔တြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ နယ္ ေနာင္ပိန္ေက်းရြာရွိ ေရႊေနာင္ ပိန္ခန္းမတြင္လည္းေကာင္း၊ယခုလ ၁၁ ရက္တြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းတင္းေက်းရြာတို႔တြင္ လည္း ေကာင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳလုပ္ ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သားအိမ္ ေခါင္းကင္ဆာ ရွိမရွိစမ္းသပ္ျခင္း၊ သံုးလခံ တားေဆးကတ္၊ထိုးေဆး၊ အေရးေပၚတားေဆး၊၁ဝႏွစ္ခံ သား အိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း ထည့္ျခင္း၊ ထုတ္ျခင္း၊ ကာလသားေရာဂါႏွင့္ အျဖဴဆင္းျခင္းေရာဂါမ်ားကိုအခမဲ့ ကုသေပးျခင္း၊အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာ ေရး ဗဟုသုတႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ေဆြး ေႏြးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မဂၤလာထြန္း(ေက်ာက္မဲ)


Leave a Reply