ဟသၤာတခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဌးဦးေတြ႕ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဌးဦး သည္ ယခုလ ၂ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး၌ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံသည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ား သည္ ပါတီက ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္မ်ား ျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊နယ္ေျမအက်ိဳး လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ဆႏၵျပဳဝင္ ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီသည္ ပါတီသက္တမ္း ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းဘဝကပင္ႏိုင္ငံ ရဲ႕အေရးအရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္အတြက္ အသင္းအျဖစ္ တည္ရွိစဥ္ကပင္ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲၿပီး ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေနသည့္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ရွင္သန္ခိုင္မာ ေရးအတြက္လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ယုံၾကည္ ခ်က္စြဲျမဲခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾက ရန္လိုသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ယုံၾကည္မႈ ပိုမိုစြဲျမဲခိုင္မာေအာင္လည္းႀကိဳးပမ္း ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊မိမိတို႔ပါတီသည္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္စုစည္းဖြဲ႕စည္းထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္တိုင္း အလုပ္ညီၫြတ္မႈရွိ ရန္၊ အလုပ္ညီၫြတ္မႈမွ မူဝါဒေရးရာ ညီၫြတ္မႈရွိရန္၊ မူဝါဒ ညီၫြတ္မႈမွ သေဘာတရားေရးရာ ညီၫြတ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္ တိုင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အရည္ အခ်င္းမတူညီၾကေၾကာင္း၊ အရည္ အခ်င္းမတူသူမ်ားကို ယုံၾကည္မႈ ျဖင့္ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ယုံၾကည္သကဲ့သို႔ ပါတီဝင္ မဟုတ္သူမ်ားကိုလည္း ယုံၾကည္ ေအာင္ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လို အပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူအထင္မွား အျမင္မွားျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားကို အမွန္သိျမင္လာေအာင္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ျပည္သူ မ်ားအမွန္သိရန္ ပါတီဝင္မ်ားက ဆင့္ကဲဆင့္ကဲေျပာၾကားသြားရန္လိုေၾကာင္း၊ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္၊ စုေပါင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၊ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ပါတီတြင္း စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို တိုးတက္ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြင္း စည္း႐ုံး မႈကိုလည္း တိုးတက္ရရွိေစရန္ အတြက္ ပါတီဝင္တိုင္းက ေဆာင္ ရြက္သြားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ စုစည္းညီၫြတ္ေသာ အင္အားျဖင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းမွာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ရီက ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကိစၥမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Union daily


Leave a Reply