မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ကံမ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ေရေဘးသင္႔ ျပည္သူမ်ားကုိ ကံမ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ားမွ ဆန္ႏွင္႔ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ေရေဘးသင္႔ ျပည္သူမ်ားအား လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။


Leave a Reply