ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္ တြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

 

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြေႏြးပြဲအား
ယေန႔ ၈ ၊၈၊ ၂၀၁၆ရက္ေန႔ နံနက္၀၉၀၀နာရီခ်ိန္တြင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား
ပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားကာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္၊ ဒုတိယဥကၠဌမ်ား ၊ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံမ်ား
အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး း ၊တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးမွ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ သို႔
တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၁၅၀ ဦးခန္႔
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္မွေျပာၾကားရာတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊တိုင္းရင္းသား
စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကိုဦးတည္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေဖာ္ေဆာင္မႈ တို႔ကိုအက်ယ့္တဝံ့
ရွင္းလင္းမွာၾကားခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ၄ရက္ၾကာ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


Leave a Reply