ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ဟသၤာတခ႐ိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁ဝ)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး၌ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္း႐ုံး ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပါသည္။

ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး က မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားသည္ ပါတီက ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္း ခ်က္၊ မူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳး နယ္ေျမအက်ိဳး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ၿပီး၊ ကိုယ္တိုင္ဆႏၵျပဳ ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီသည္ ပါတီသက္တမ္း (၆)ႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းဘဝကပင္ ႏိုင္ငံရဲ႕အေရးအရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးႏိုင္ရန္အတြက္ အသင္းအျဖစ္ တည္ရွိစဥ္ကပင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေနသည့္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ရွင္သန္ခိုင္မာေရးအတြက္လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ား သည္ မိမိတို႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္စြဲၿမဲခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ လိုသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ယုံၾကည္မႈ ပိုမိုစြဲၿမဲခိုင္မာ ေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီသည္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ စုစည္းဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးေကာင္းတစ္ ေယာက္ေကာင္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္တိုင္း အလုပ္ ညီညြတ္မႈရွိရန္ အလုပ္ညီညြတ္မႈမွ မူဝါဒေရးရာ ညီညြတ္မႈရွိရန္၊ မူဝါဒညီညြတ္မႈမွ သေဘာတရားေရးရာ ညီညြတ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္တိုင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အရည္အခ်င္း မတူ ညီၾကေၾကာင္း၊ အရည္အခ်င္းမတူသူမ်ားကို ယုံၾကည္မႈျဖင့္ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ယုံၾကည္ သကဲ့သို႔ ပါတီဝင္မဟုတ္သူမ်ားကိုလည္း ယုံၾကည္ေအာင္ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူအထင္မွားအျမင္မွား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥ မ်ားကို အမွန္သိျမင္လာေအာင္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအမွန္သိရန္ ပါတီဝင္မ်ားမွ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ေျပာၾကားသြားရန္လိုေၾကာင္း၊ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္၊ စုေပါင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုေၾကာင္း၊ ပါတီတြင္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို တိုးတက္ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း စည္း႐ုံးမႈကိုလည္း တိုးတက္ရရွိေစရန္အတြက္ ပါတီဝင္တိုင္းက ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စုစည္းညီညြတ္ေသာအင္အားျဖင့္ စည္းလုံး ညီညြတ္စြာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းမွာၾကားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ရီမွ ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိစၥမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply