ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်မႈ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ကတ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ စနစ္ကို ထူေထာင္ရန္စီစဥ္ေနဟုဆုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်မႈ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ကတ္ျဖင့္ ေငြေပး ေခ်ႏိုင္သည့္စနစ္ကို ထူေထာင္ရန္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားက စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ေဒၚခင္ေစာဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဇူလိုင္ (၃၁) ရက္က HAGL Complex (ရန္ကုန္)တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ “ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ (၄)ႏိုင္ငံ-ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု” ခရီးသြားလုပ္ငန္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်ားပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ကြန္ဖရင့္၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ေဒၚခင္ေစာဦးက ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အာဆီယံအေျခစုိက္၊ ASEAN Payment Settlement ကုိတည္ေထာင္ၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြ အားလုံးပါ၀င္တဲ့ကတ္ကိုလည္း ASEAN Payment Switch ကုိ တည္ေထာင္ၿပီးေတာ့ အာဆီယံႏုိင္ငံတိုင္းမွာ သုံးႏုိင္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္ေစာဦးကေျပာသည္။

အဆိုပါ ကတ္စနစ္သည္ လက္ရွိ ျမန္မာ့ေပးမန္႔ယူနီယံ (MPU) အဖြဲ႔၀င္ဘဏ္မ်ားမွထုတ္သည့္ MPU ကတ္မ်ားအား အျခားအဖြဲ႔၀င္ဘဏ္မ်ား၏ ATM စက္မ်ားတြင္ ထုတ္ယူႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းအတြင္း ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ တို႔မွ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒မ်ားသည္ အာဆီယံ မူေဘာင္ေအာက္ရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑မ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ဘဏ္လုပ္ငန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္း၍ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အား Trems of Reference (ToR) ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ယင္းအား ၂၀၁၆ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္အေရွ႕ ေတာင္အာရွ ဗဟုိဘဏ္မ်ားအစည္းအေ၀းႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း က်င္းပမည့္ ေလးႏိုင္ငံ ဗဟုိဘဏ္ ဥကၠ႒မ်ားအစည္းအေ၀းသုိ႔တင္ျပရန္ လမ္းၫႊန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ေလးႏုိင္ငံအၾကား ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ထိန္း ေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း သေဘာတူညီ ခဲ့သည္။
‪Democracytoday


Leave a Reply