အျငင္းပြားဖြယ္ ကေလးလုပ္သားဥပေဒကို အိႏၵိယလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ

child-labour-law

အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးထားသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ က က်င္းပသည့္ အိႏၵိယ ပါလီမန္က အတည္ျပဳ ေပးလုိက္သည္ဟု သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယခု ဥပေဒအရ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားကို ၎တို႔၏ မိသားစုအတြက္ တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ ၀င္ေငြ ရွာႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္လုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း ဥပေဒေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖဳိုးမႈကို ထိခုိက္သြားေစႏုိင္သည္ဟု တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအားလံုးကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားမည္ေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ တစ္ပုိင္ မိသားစုလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အားကစား ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းထဲတြင္မူ   ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ယခု ဥပေဒအရ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲတြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးအားလံုးကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအေျခအေနကို လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံရွိ ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕မွာ သက္ေမြးလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ရန္လုိအပ္သကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္လည္း ကူေဖာ္ ေလာင္ဖက္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ သို႔မဟုတ္ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခ်ဳိ႕တြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ခုခံ ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ အိႏၵိယရွိ ကေလးသူငယ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ ျပည္တြင္းကၽြန္မ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ စက္ရံုမ်ား၊ မုိင္းတြင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားအႏၱရာယ္ မ်ားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲသို႔ ကေလးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ေနၾကရသည္ဟု သိရသည္။

-Ref; CNA


Leave a Reply