ေလာက္ကိုင္ခရိုင္ႏွင့္ ကြမ္းလံုခရိုင္ပါတီမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီးစီး

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ကြမ္းလံုခရိုင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ခရိုင္ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရး အခမ္းအနားမ်ား ကိုက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလာက္ကိုင္ခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ခရို္င္ပါတီ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရးအခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီအား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းရာ ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးလ်ိဴေမာင္မာင္၊ ဘဏၭာေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးရင္မာစန္း တုိ႔အားေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ၍ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ၊ အရန္ေကာ္မတီမ်ားကို ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ကြမ္းလံုခ႐ိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ခရို္င္ပါတီျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရး အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦးထြန္းရင္၊ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးစိုင္းခမ္း၊ ဘဏၭာေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးေနလင္းတို႔အား ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ၍ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ၊ အရန္ေကာ္မတီ မ်ားကို ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit – USDP Shan – North


Leave a Reply